Atlant Brief

Atlant Brief er en publikation, der på en nem og overskuelig måde går i dybden med udenrigs-, forsvars- eller sikkerhedspolitiske emner.

Atlant Brief er baseret på en forskningsmæssig tilgang og gennemgår en validering - et såkaldt peer review. 

Vores Atlant Briefs ligger lige nu i dropdown-menu, men de vil løbende blive overført til denne side med en kort præsentation.

2020

 

Kritisk infrastruktur sektorer

I Danmark har vi ikke fælles en definition af kritisk infrastruktur, der bruges af alle myndigheder. Det er der behov for, så man har en fælles forståelse og mål på alle niveauer. Atlantsammenslutningen foreslår følgende definition:

Kritisk infrastruktur beskriver de fysiske og virtuelle systemer og kapaciteter, der er så centrale for Danmark, at deres manglende evne eller ødelæggelse vil have en ødelæggende virkning på folkesundheden eller vores sikkerhed – den være sig fysisk eller økonomisk.

 

 

Russian Information Warfare

NATO's tilgang til informationsaktiviteter er typisk afgrænset geografisk og i tid - underlagt regulering og baseret på et demokratisk værdigrundlag. Det gælder sjældent for de aktiviteter, som NATO samlet og NATO-medlemslandene hver for sig møder i informationsmiljøet.

Udfordringerne er ikke altid synlige eller erkendte. Påvirkningerne kan antage mange former, og de har været anvendt langt før, der var nogen, som tænkte på internettet. Derfor er det væsentligt at tænke ud over Twitter og Facebook - og ud over påvirkning af et enkelt valg. Kampen i informationsmiljøet pågår kontinuerligt; og uanset vi deltager aktivt eller ej, indgår vi passivt. Derfor er det også vigtigt at have kendskab til de udfordringer og muligheder, informationsmiljøet bringer.

Undtagelsestilstand og statslig nødret findes ikke i dansk ret.

I et forsøg på at komme covid-19-krisen til livs er der i Danmark indført ny lovgivning (kendt som hastelovene), men ikke nødlove. Ifølge dansk statsforfatningsret er der ikke hjemmel til indførelse af undtagelsestilstand; og derudover er der ikke tradition for indførelse af indgreb à la undtagelsestilstand.

 

Beredskab - beredskabstankegang og strategi efter covid-19-krisen

Statsminister Mette Frederiksen sagde under Folketingets spørgetid den 21. april 2020, at man bør se nærmere på kritisk infrastruktur. Covid-19-krisen har generelt bragt beredskab på dagsordenen.

Dette Atlant Brief forklarer beredskabets opbygning, og det viser, at man bør diskutere sektoransvar, kritisk infrastruktur og strategi for at sikre et mere effektivt og robust beredskab. Debatten bør tages nu, inden den næste krise rammer os.

Læs Atlant Briefet her.

Læs vores beredskabsfolder her.

Er Iran skakmat?

Iran bliver kontinuerligt presset af ydre magter, navnlig Saudi Arabien og USA. Samtidig presser indre faktorer det iranske regime, hvor folkelige demonstrationer i landet har medført voldsomme repressalier fra myndighederne. Yderligere uroligheder kan forventes i kølvandet på covid-19-krisen. Hvad sker der i Iran netop nu? - og kan den fremtidige udvikling forudses?

 

Ctrl + Alt = Dilemma? De autonome våbensystemer er her

Danmark har længe haft kikkerten for det blinde øje, når det kommer til autonome våbensystemer, selvom udviklingen synes uundgåelig. I takt med, at krigens værktøjskasse indeholder mere og mere sofistikerede instrumenter, reduceres reaktionstiden drastisk. Defensive autonome systemer bliver en nødvendighed, og man vil blive nødt til at uddelegere ansvar og beslutninger på områder, hvor man helst så det anderledes.

2019

 

 

Grønland er af fundamental strategisk betydning for Danmark og USA

Arktis er igen rammen for et stormagtspil. USA ser Grønland som sit sikkerhedspolitiske nærområde, og ønsker derfor at vide , hvad der sker i luften over Grønland samt i og på havet omkring Grønland. Danmark skal have kontrol over området, og det har vi reelt set ikke i dag , hvilket er et alvorligt problem for Danmark. Faktisk er det kerneproblemet i dansk sikkerhedspolitik i Grønland – og det er også udfordringen for Grønland. Derved er det samlet et problem for Rigsfællesskabet.

 Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?

I takt med at internationale strukturer og traditionelle alliancer udvikler sig i en stadig mere uforudsigelig retning, er flere og flere lande begyndt at kigge mod Tyskland som et holdepunkt i en foranderlig verden. Især efter Brexit-afstemningen i 2016, og valget af Donald Trump i 2017, blev Tyskland udråbt som en potentiel leder af den frie verden. For at indtage den rolle må et land dog påtage sig et vist ansvar og lederskab politisk og økonomisk såvel som militært.

Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien

Analyser af det iransk-saudiarabiske forhold reduceres ofte til to positioner: Enten et rent lokalt stormagtsopgør eller en fortælling om konfrontation imellem to religiøse overbevisninger. Vi har i dette brief søgt at vise, at konfrontationen imellem Iran og Saudi-Arabien bygger på begge komponenter, og at man ikke kun kan reducere konflikten til en sekterisk konflikt.

 

Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind våbenkapløbet i rummet

27 marts 2019 gennemførte Indiens Defence and Research Development Organisation (DRDO) Mission Shakti, der på sanskrit betyder noget i retning ’guddommelig energi. DRDO afsendte et missil, der ramte og ødelagde en indisk Microsat-R satellit. Indien blev dermed det kun fjerde land i verden, efter USA, Rusland og Kina, der har bevist, at man råder over et antisatellitvåben (ASAT).

 

Huawei i Danmark -er 5G femte kolonne?

Huawei er verdensførende i 5G-teknologi, men adskillige lande er blevet nervøse for, at lade et firma med tråde til det kinesiske styre udvikle og drive kritisk infrastruktur på IT-området. Efterretningstjenester i den vestlige verden frygter også, at den kinesiske stat kan bruge Huawei til at spionere eller udføre cyberangreb.

Huawei er blevet en brik i stormagtsspillet mellem USA og Kina. Beijing lader til at straffe lande, der forsøger at lukke Huawei ude af deres markeder, og Washington advarer sine allierede mod at bruge Huawei-udstyr, hvis man fortsat sikkert skal kunne samarbejde og dele information.

 

Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer

Hvis man ville forøge budgettet fra nu, og ikke som skitseret fra 2023, så ville man fra dag 1. kunne investeres midler i materiel og mandskab. Forsvarets enheder har rigeligt med indkøbssedler til at det kan lade sig gøre meget hurtigt at komme i gang. Udfordringen bliver at få ansat det fornødne mandskab og uddanne det. Men der er en ganske stor reserve at trække på. Personer, der indtil for nyligt har gjort tjeneste i forsvaret kan meget vel tænkes at søge tilbage til et forsvar i fremgang.

USA's frygte for Kina

USA og Kina er på hård konfrontationskurs. Spørgsmålet er om handelskrigen blot er et
forvarsel om noget langt værre? Lige nu er Kina en voksende stormagt, som supermagten USA ser på med bekymring. Dette vil påvirke international politik de næste 20 år. Dette brief ser nærmere på amerikanernes syn på Kina.

En krise, der reelt er en konfrontation, der vil fortsætte i meget lang tid, og som vil påvirke ikke blot det kinesisk-amerikanske forhold, men også dansk politik og erhvervsliv.

 

 2018

 

 Kristisk Infrastruktur

Den kritiske infrastruktur er afgørende for, at vores samfund kan fungere. Derfor er det vigtigt, at vi både forstår, hvad der dækker over begerebet kristisk infrastruktur, men også hvilke trusler der kan udgøre en fare mod den kritiske infrastruktur.

Det er også afgørende, at vi er forberedte på fremtidens trusler. Eksempelvis terror rettet mod vandværker, strømforsyninger og andre kritiske områder af vores samfund. Vi må være bevidste om, hvilke områder der kræver forebyggelse, og hvilke områder der hurtigt skal kunne beskyttes mod en akut trussel. Derfor må vi være opmærksomme på vores parathed over for trusler mod den kritiske infrastruktur og have klarlagt, hvilke aktører der har ansvaret på de forskellige områder.