Privatlivspolitik og ophavsret

Atlantsammenslutningens privatlivspolitik af 7. maj 2018 er flg.

Dataansvar

Atlantsammenslutningen behandler personoplysninger, og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort tilkendegiver, hvorledes vi behandler personoplysninger.

Gennemgående for Atlantsammenslutningen er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (d.v.s. legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelsen af de angivne formål; og vi slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante.

Atlantsammenslutningen er dataansvarlig; og derfor sikrer vi, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger i relation til Atlantsammenslutningens privatlivspolitik

Atlantsammenslutningen

Frederiksberg Slot

Roskildevej 28 A

2000 Frederiksberg

Telefon: 3059 1944

E-mail: lars@atlant.dk

Web: atlant.dk

CVR: 24 93 53 10

Behandling af personoplysninger for medlemmer

Atlantsammenslutningen behandler flg. personoplysninger for medlemmer:

 • Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, fødselsdato, telefon og e-mail.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

I tilfælde af udmelding/afmelding kan der i visse tilfælde være tale om tilbagebetaling af delvist kontingent. I et sådant tilfælde vil Atlantsammenslutningen skulle modtage reg.nr. og kontonr. via tænketankens e-mail, atlant@atlant.dk.

Ved fx rejser m.v. behandler vi cpr.nr. og pasnummer for den rejsende.

Behandling af personoplysninger for deltagere i arrangementer

Atlantsammenslutningen behandler flg. personoplysninger for deltagere i arrangementer:

 • Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefon og e-mail.

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ved fx rejser m.v. behandler vi cpr.nr. og pasnummer for den rejsende.

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Atlantsammenslutningen behandler personoplysninger til bestemte formål, når der er en lovlig årsag dertil.

Lovlige årsager er bl.a.:

 • Atlantsammenslutningens berettigede (d.v.s. lovlige) interesser i at behandle oplysninger (jf. interesseafvejningsreglen).
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling efter samtykke.

Formålene med behandling af medlemsoplysninger er bl.a.:

 • Atlantsammenslutningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Atlantsammenslutningens aktivitetskrævende formål, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af varer og ydelser, som er bestilt hos Atlantsammenslutningen.
 • Administration af relation til Atlantsammenslutningen.

Atlantsammenslutningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang Atlantsammenslutningen behandler medlemsoplysninger baseret på interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret i berettigede (d.v.s. legitime) interesser som fx:

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til Atlantsammenslutningens vedtægter m.fl., herunder forhold i relation til tænketankens generalforsamling.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og events.
 • Anvendelse af situationsbilleder taget i forbindelse med Atlantsammenslutningens aktiviteter, hvor der en konkret aktivitet eller situation afbilledes.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevares almindelige medlemsoplysninger i en periode efter udmeldelse.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lign.

Samtykke

Som oftest vil Atlantsammenslutningens behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Atlantsammenslutningen indhenter derfor kun samtykke, hvis det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Såfremt Atlantsammenslutningen indhenter samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke; og man kan til enhver tid trække sit afgivne samtykke tilbage ved at meddele dette via e-mail atlant@atlant.dk.

Videregivelse af oplysninger

I forbindelse med aktiviteter kan der finde videregivelse af oplysninger til relevante organisationer sted. Dette kan fx være i tilfælde af besøg i ministerier, på militære anlæg og lign.

Atlantsammenslutningen videregiver ikke uden samtykke personoplysninger til firmaer el.lign. med henblik på markedsføring.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Atlantsammenslutningen opbevarer personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med flg. kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i op til tre måneder efter kalenderåret for udmeldelse.
 • Opbevaring af oplysninger til anvendelse af statistik og lign. finder sted, så længe oplysningerne har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en lang række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når Atlantsammenslutningen behandler personoplysninger om dig. Det gælder:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Atlantsammenslutningens behandling, ved at henvende dig til Atlantsammenslutningen.

Hvis du retter henvendelse til Atlantsammenslutningen med anmodning om at få rettet eller slette personoplysninger, undersøges det, hvorvidt betingelserne derfor er opfyldt. Derefter gennemfører Atlantsammenslutningen hurtigst muligt ændringer, sletning m.v.

Der kan altid indgives klage til databeskyttelsestilsynsmyndighederne, fx Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Atlantsammenslutningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i privatlivspolitikken. Ved ændringer vil datoen i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på atlant.dk.

Ved væsentlige ændringer vil der blive udsendt meddelelse derom.

Privatlivspolitik for ansatte og bestyrelsesmedlemmer

Atlantsammenslutningens dataansvar

Atlantsammenslutningen behandler personoplysninger, og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort tilkendegiver, hvorledes vi behandler personoplysninger.

Atlantsammenslutningens privatlivspolitik kan læses her.

 

Ophavsret

Billeder er typisk indhentet via internettet. Vi søger at finde de fotografer, der skal honoreres for deres arbejde.

Atlantsammenslutningen benytter af økonomiske årsager primært offentligt tilgængelige billeder, der kan benyttes gratis eller får selv fremstillet grafer.

Har vi af en eller anden årsag brudt din ophavsret, så kontakt os venligst via atlant@atalnt.dk