13. april 2021

Internationalt webinar om den afghanske fredsproces - præsentation af oplægsholderne (I)

Den 15. april 2021 kl. 1600 vil der være en direkte Cisco Webex-linie fra Frederiksberg Slot til Afghanistan, De forenede arabiske Emirater, Storbritannien og Qatar (og mange andre fjerne verdenshjørner på gr. gæsterne, som skaber en gennemført international atmosfære), når fire centrale personer deltager i Atlantsammenslutningens internationale webinar om status og fremtidsperspektiver i forhold til en varig fred i Afghanistan. Op til webinaret vil vi præsentere oplægsholderne, der alle har haft og fortsat vil have stor indflydelse på, om varig fred i Afghanistan er en reel mulighed.

af sekretariatschef Niels-Ole Mannerup

I dag (den 13. april 2021) præsenteres ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin og ambassadør Sir Nicholas Kay, mens Fawzia Koofi og (Mohammad) Amin Karim præsenteres i morgen.

Om ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin skal bemærkes, at dette webinar ikke havde været muligt uden hans særlige engagement. Fra en idé præsenteret af Frederik Jønsson, der tidligere har været ansat ved den danske ambassade i UAE, og som i 2021 blev ansat som praktikant ved Atlantsammenslutningen, blev webinaret virkelighed, fordi ikke mindst Frederik Jønssons tidligere chef troede på, at det ville være muligt at få repræsentanter fra den afghanske regering og Hizb-e-Islami til at præsentere deres opfattelse af den afghanske fredsproces, som de alle tre har været eller fortsat er en vigtig og betydende del af. Det samme gælder ambassadør Sir Nicholas Kay, der i dag koncentrerer sin indsats om det kommende COP26. Han var heller ikke sen til at byde sig til, og dermed er der skabt en enestående mulighed for at høre absolut centrale aktører i en fredsproces, hvor Danmark har spillet og fortsat vil spille en afgørende rolle. Dette samme gør NATO, hvilket generalsekretær Jens Stoltenbergs tale den 12. september 2020 til konferencen i Doha, Qatar, om opnåelse af en varig fred i Afghanistan er det bedste bevis på.

Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin, Uden­rigsministeriet

Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin er Dan­marks ambassadør til De forenede arabiske Emirater (UAE) og Qatar samtidig med, at han er Danmarks repræsentant i International Renewable Energy Agency (IRENA), som har hoved­sæde i Abu Dhabi, hvor den danske ambassade fysisk befinder sig.


Forsvarsattaché oberst Michael Engholm og ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin foran den danske ambassade i Abu Dhabi, UAE.

Den danske ambassade i UAE er relativ ny og et re­sultat af Udenrigsministeriets omstrukturering af ambassadestrukturen i 2010/2011. Tanken bag en dansk re­præsentation i UAE var at sikre en effektiv og handlekraftig varetagelse af danske interesser i re­gionen i erkendelsen af, at golfstaterne har fået større økonomisk og politisk betydning - og ikke kun i golfregionen. Samtidig er antallet af danske virksomheder i golfregionen gennem årene øget. Endvidere udgør golfregionen også et interesseom­råde for forsvaret, hvilket ses ved, at der blandt ambassadens personale også er en forsvarsatta­ché. Funktionen som forsvarsattaché har siden den 1. september 2020 været varetaget af oberst Michael Engholm.

Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin er cand.jur. fra Københavns Universitet i 1983, og ef­ter et par år i advokatverdenen og i Skatteministe­riet kom han i 1985 til Udenrigsministeriet, der siden har været hans faste arbejdsplads, om end arbejdspladsen fysisk har været så mange andre steder end København. Passet tæller stempler fra Brasilien, Japan, Kina og Tyskland samt Afghani­stan, idet det især er tiden som dansk ambassadør til Afghanistan, der gør, at ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin er oplægsholder ved dette webinar. Det var nemlig ham, der faciliterede den første afghanske fredsaftale i 2016 (klik her for at læse BBC’ artikel af 22. september 2016 under titlen ”Afghanistan signs deal with militant Hekmatyar” med krydsreference til Amin Karim). Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin har ad to omgange været dansk ambassadør til Af­ghanistan, idet han allerede i 2007 stiftede be­kendtskab med landet.

Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin er en dygtig retoriker, hvilket har gjort, at han har været anvendt som taleskriver for en lang række ministre. Om dette er årsagen til, at han fattede interesse for de danske statsministres nytårstaler, er ikke umuligt, men faktum er, at han sammen med sin hustru, Eva Fischer Mellbin, i 2011 udgav bogen ”Nu gælder det Danmark! - Statsministrenes Nytårstaler”.

Ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin er bl.a. dekoreret med Dannebrogordenens ridderkors af 1. grad.

Virker navnene Skjold Mellbin bekendt, er det ikke uden grund. Oplægsholderen er nemlig søn af den navnkundige ambassadør Skjold Gustav Mellbin, der i Danmark af almuen måske er mest kendt for sit virke i Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske Udvalg, som i 1980 blev nedsat af statsminister Anker Jørgensen for at styrke den danske forskning i sikkerhedspolitiske spørgsmål samt styrke den of­fentlige debat om nedrustnings- og sikkerheds­spørgsmål i en tid, hvor dansk sikkerhedspolitik var præget af fodnotepolitik.

Ambassadør Sir Nicholas Kay KCMG, Foreign, Com­monwealth and Development Office, Stor­britan­nien

Sir Nicholas er en britisk karrierediplomat med et imponerende udstationerings-CV bag sig, hvor nogle af de mest imponerende udstationeringer for Storbritannien er Afghanistan, Den demokra­tiske Republik Congo og Sudan. Derudover var han i perioden 2013-2016 Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Assistance Mission in Somalia. I perioden 2016-2017 var Sir Nicholas Storbritanniens særlige ud­sending for Afrikas Horn. I forhold til webinaret er det dog tiden i Afghanistan, der har særlig betyd­ning, idet Sir Nicholas i perioden 2017-2018 var Storbritanniens ambassadør til Afghanistan og i pe­rioden 2019-2020 NATO Senior Civilian Repre­sen­tative til Afghanistan.

Sir Nicholas har været fortaler for, at alle af­ghanere har skullet føle, at de var en del af freds­processen, og at troen på oprigtighed parterne imellem er bydende nødvendig - også, selv om dette er en gigantisk udfordring - ikke mindst, fordi ”vejkrydset i Centralasien” er et demografisk sam­menkog af etniske grupper og religiøse sammen­sætninger. NATO bakker op om fredsprocessen - en fredsproces, som NATO anser Afghanistan for at have ejerskab af, jf. generalsekretær Jens Stolten­bergs tale den 12. september 2020 til åbningen af fredskonferencen i Doha, Qatar, men det sker ikke uden udfordringer, for hvilken betydning vil det få, når eller hvis USA trækker sine militære styrker ud af Afghanistan?

I dag er Sir Nicholas COP26 Regional Ambassador for Africa.

Sir Nicholas har en master i lingvistik fra University of Reading og en bachelor i engelsk sprog og litte­ratur fra University of Oxford.

Tilmelding til webinaret

Det er fortsat muligt at tilmelde sig webinaret via Cisco Webex-platformen (klik her).

Bemærk, at der lukkes for tilmelding den 14. april 2021 kl. 1200.

Bemærk endvidere, at spørgsmål til oplægsholderne med fordel allerede nu kan sendes til webinarets vært, Atlantsammenslutningens daglige leder generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe. Spørgsmål bedes sendt via e-mail frederik@atlant.dk.

Den 13. april 2021 kl. 0615/nom