1. februar 2021

Årsregnskab 2020 godkendt med blank revisionspåtegning

Bestyrelsen i Atlantsammenslutningen har godkendt årsregnskab for 2020. Det sker efter at revisionen har gennemgået regnskabet og fremsendt det med en blank revisionspåtegning.

Der blev i 2020 opstillet ny forretningsgang, og der arbejdes løbende med udvikling af good governance.  Afstemt bogholderi og regnskabsmateriale for årsregnskabet for 2020 er blevet afsendt den 15. januar 2021 til revisionen. Dette anser vi for at være tilfredsstillende og udtryk for, at de af bestyrelsen udstukne retningslinjer følges. PwC har som revisor revideret regnskabet, og har den 26. januar frigivet regnskabet med en blank revisionspåtegning. Revisionsprotokollatet er tilgængeligt via vores hjemmeside www.atlant.dk

Atlantsammenslutningen kommer ud af 2020 med en svagt negativ egenkapital. Det skyldes bl.a. meget store udgifter til revision og bogføringsassistance i 2020, yderligere hensættelser til indefrosne feriepenge og hensættelse til et muligt ATA-kontingent for 2018 og 2019. I budget for 2021 påregnes et lille overskud, og der budgetteres forsigtigt.

På trods af Covid-19 har omfanget af aktiviteter i 2020 været højt med gennemførelse, udvikling og satsninger på webinarer og udsendelse af briefs.

  • Vi har udgivet 10 briefs
  • Afholdt 18 webinarer, seminarer og konferencer.

Webinarer har medført, at vi kan nå ud til mange flere og forskellige målgrupper. En række af webinarerne har haft flere end 2.500 klik, hvilket er et helt anderledes outreach, end vi ellers kan have. Dette er meget positive erfaringer, som vi arbejder videre med i 2021.

I 2021 vil vægten ligge på følgende fem områder efter vedtagelse i bestyrelsen og aftale med udenrigsministeriet og forsvarsministeriet:

  1. Oplysning om NATO og det transatlantiske forholds betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
  2. Megatrends – NATO og stormagtspolitikkens forandringer.
  3. NATO 2030 – betydning for Danmark og alliancen.
  4. Truslerne mod Danmark i de fem domæner.
  5. Kritisk infrastruktur.

 

John Dyrby Paulsen                                    Lars Bangert Struwe

Formand                                                    Generalsekretær

Årsrapporten kan downloades her.

Ledelsesberetningen kan downloades her.

Revisionsprotokollatet kan downloades her