Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...

Folketingsvalget 2019 er veloverstået, idet klimadebatten og velfærd var blandt hovedemnerne, som vælgerne skulle tage stilling til. Til gengæld blev der ikke talt meget om sikkerhedspolitik og dansk forsvar. Er dét et tegn på, at der ikke er grund til bekymring? Seminaret ”Missilforsvar - den danske vinkel” nåede frem til, at der er grundlag for bekymring...af mange årsager...

af Niels-Ole Mannerup, sekretariatet

Den 8. december 1987 underskrev præsident Ronald Reagan og generalsekretær Mikhail Gorbatjov INF-traktaten, som den 1. juni 1988 blev ratificeret af USA og Sovjetunionen. INF-traktaten forbød landbaserede mellemdistanceraketter, idet INF-traktaten dog ikke omfattede missiler, der kunne affyres fra fly og skibe. Aftalen omfattede alene USA og Sovjetunionen (nu Rusland); og dette har sikkert været en medvirkende årsag til, at præsident Donald Trump den 20. oktober 2018 kunne annoncere, at USA ville trække sig fra INF-traktaten, selv om hovedårsagen blev angivet til at være Ruslands manglende overholdelse af INF-traktaten. Den 1. februar 2019 trak USA sig formelt fra aftalen med Rusland (klik her), og dagen efter trak Rusland sig formelt fra aftalen med USA. Det er dog ikke kun INF-traktaten, som er - eller var - under pres, idet også New START, som udløber i 2021, er under pres. Dertil kommer, at det gamle supermagtsbillede med to ubestridte supermagter ikke findes i dag. Således er det ikke kun USA og Rusland, der er indehaver af omfattende missilsystemer, som kan forvolde uoverskuelig skade. Kina er godt med, og skulle man tænke på en ”genforhandling” af INF-traktaten, er det forståeligt, at der plæderes for, at også Kina skal være en del deraf, uanset om man med rette kan give Kina prædikatet af supermagt. Der er dog også andre nationer med missilkapacitet, som skal tages seriøse. Det drejer sig om bl.a. Indien, Iran og Nordkorea, idet det for især de to sidst nævnte nationer gælder, at kontrolmekanismerne er begrænsede (som i reelt ikke-eksisterende). Der er således rigeligt at bekymre sig om på den sikkerhedspolitiske verdensscene - og derfor var Tænketanken Atlantsammenslutningen af den opfattelse, at det var relevant at spørge, hvad udfordringerne betyder for Danmark (set med danske øjne), og hvad de danske virksomheder foretager sig på missilområdet. Derfor var der den 4. juni 2019 inviteret til missilseminar på Frederiksberg Slot.

IAMD - en forkortelse, man ikke kommer udenom

IAMD - Integrated Air and Missile Defence - er af NATO defineret som det program, der sætter NATO-medlemslandene i stand til at forsvare sig imod enhver luft- og missiltrussel - en trussel, der kan omfatte bl.a. biologiske, kemiske og nukleare samt elektromagnetiske våben. Selv definerer NATO IAMD således:

”NATO Integrated Air and Missile Defence (NATO IAMD) is an essential, continuous mission in peacetime, crisis and conflict, safeguarding and protecting Alliance territory, populations and forces against air and missile threat and attack. It contributes to deterrence and to indivisible security and freedom of action of the Alliance.”

Med forsvarsforliget 2018-2023 er det ikke umuligt, at IAMD bliver en del af det danske forsvars luft- og missilforsvarskapacitet, men omvendt er planen for implementeringen af et effektivt IAMD - bl.a. med SM2- og SM6-missiler - endnu ikke på plads, selv om det var den afgåede regering - under statsminister Lars Løkke Rasmussens ledelse - ønske, at det skulle ske.

Samtidig skal det erindres, at Danmark ved NATO-topmødet 2014 på ny erklærede sig villig til at bidrage til NATO’s missilforsvar mod ballistiske missiler, uden at dette dog er realiseret endnu.

NATO IAMD er et integreret element af NATO’s Crisis Response System; og fra NATO’s side er man altid klar - også, selv om der er NATO-medlemslande, der endnu ikke lever op til målsætningen om IAMD og dets fulde integration blandt alle NATO-medlemslande. Dette betyder dog, at der er NATO-medlemslande, som der må trækkes meget store veksler på - herunder USA!

Viden, indsigt og anbefalinger

For at give viden, indsigt og anbefalinger til de fremmødte seminargæster havde Tænketanken Atlantsammenslutningen indgået aftale med nogle af de fremmeste kapaciteter på området: IAMD Director Simon Højbjerg Petersen, Terma; CEO, ph.d. Peder R. Pedersen, Weibel Scientific; og major, militæranalytiker Karsten Marrup, Forsvarsakademiet. Derudover ville generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen, bidrage med sikkerhedspolitisk viden og indsigt.

Kl. 0900 kunne sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard på Tænketanken Atlantsammenslutningens vegne byde velkommen til dagens arrangement, idet Morten Hetmar Vestergaard, der er cand.soc. i Global Studies fra Roskilde Universitet, i dagens anledning fungerede som moderator. Valget af Morten Hetmar Vestergaard var ingenlunde tilfældigt. Tænketanken Atlantsammenslutningen har netop udgivet Atlant Brief’et ”Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet” (klik her) forfattet af Morten Hetmar Vestergaard, hvilket bragte ham til P1-programmet ”Orientering”, hvor han den 24. maj 2019 af journalist Solveig Bjørnestad blev interviewet om premierminister Narendra Modis ambition om at gøre Indien til en stormagt (klik her). Baseret på Morten Hetmar Vestergaards arbejdsområde, der bl.a. omfatter kinesisk sikkerhedspolitik, geopolitiske forhold i Asien, stormagtsrivalisering og NATO, var det derfor et naturligt valg af tovholder.

Dagens første taler var generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, der tog udgangspunkt i præsident Donald Trumps valg af politik ikke mindst over for præsident Vladimir Putin samt forholdet omkring et ballistisk missilforsvar, der i dag reelt er et missilforsvar med stor bredde. Det blev dog også erkendt, at missilproblematikken ikke kun vedrører USA og Rusland, men også inddrager ikke mindst Iran og Nordkorea - og selv om Iran og Nordkorea kan synes langt væk fra Danmark, så vedrører de missilførende landes politik også Danmark - især, når man anser sig som værende i et modsætningsfyldt forhold til netop Iran og Nordkorea, hvilket er tilfældet for Danmark.

Derefter indtog IAMD Director Simon Højbjerg Petersen, Terma, talerstolen under devisen: ”Missilforsvar er kommet for at blive”.

IAMD Director Simon Højbjerg Petersen kom vidt omkring med sit indlæg, idet han bl.a. kom ind på, hvorledes missiltruslen dag for dag udvikler sig verden over. Derudover kom han også ind på, at et missil ikke ”bare” er et missil, som det var tilfældet, da Wernher von Brauns V2-raket fløj mod mål i Storbritannien og Belgien.

V2-raketten havde en rækkevidde på ca. 350 km med en maksimal hastighed på 3.500 km/h. Således arbejdes der i dag med hypersoniske missilsystemer, som har fået prædikatet, at intet missilforsvar kan stå imod i tilfælde af et angreb, hvilket dog er omtvisteligt, idet det drejer sig om at indrette missilforsvaret mod hypersoniske missilsystemer (klik her).

Hvis man skal opsummere IAMD Director Simon Højbjerg Petersens indslag med en anbefaling til Danmark og det danske forsvar, så lyder anbefalingen, at det drejer sig om at iværksætte integrering af et missilforsvar, således at alle tre værn - hæren, søværnet og flyvevåbnet - aktivt kan tage del i forsvaret af Danmark mod de missiler, der i dag udgør en potentiel trussel mod Danmark.

Dernæst gjorde major Karsten Marrup, Forsvarsakademiet, front mod seminargæsterne; og hvis seminargæsterne hér havde forestillet sig en meget ”militaristisk” gennemgang af mulighederne for etablering af IAMD i Danmark, så blev man skuffet. Major Karsten Marrups militæranalytiske tilgang til emnet gjorde sig gældende; og selv om det foregik med et smil på læben og en kvik bemærkning, fik man bibragt forståelsen af, hvad IAMD kan gøre for Danmark i almindelighed og dansk forsvar i særdeleshed. Således er major Karsten Marrup af den opfattelse, at det danske forsvar har en unik mulighed for at etablere et samlet IAMD, hvilket dog kræver, at man samtænker investering af nye luft- og missilforsvarskapaciteter inden for en værnsfælles IAMD-ramme, hvilket utvivlsomt bliver en udfordring for de enkelte værn, som historisk set er forankret i deres egne tanker, selv om værnfælles operationsmiljøer i dag ikke er undtagelsen, som bekræfter reglen.

Indholdet i forsvarsforliget 2018-2023 godtgør, at forsvaret skal have en styrke; en tyngde; og en robusthed, der sammen med NATO afskrækker og afholder andre lande fra at angribe NATO-medlemslandene (herunder Danmark).

Af forligsteksten fremgår det, at forsvaret skal investere i flg. kapaciteter, der relaterer sig til et luft- og/eller missilforsvar:

 • SM2-luftforsvarsmissiler (langtrækkende) til søværnets fregatter.
 • SM6-luft- og missilforsvarsmissiler (langtrækkende) til søværnets fregatter.
 • Luftforsvarskapacitet (kortrækkende) til hærens nye brigade.
 • BMD-sensor til NATO’s missilforsvar.
 • F-35-kampfly til flyvevåbnet.

Endelig vil der skulle oprettes et nationalt kommando- og kontrolcenter til luftoperationer.

Alt-i-alt betyder dette, for at IAMD i Danmark kan blive optimalt, at det materiel, der indkøbes til hærens brigade og søværnets fregatter vil skulle integreres med flyvevåbnets F-35-kampfly og det nationale kommando- og kontrolcenter med henblik på at binde brigadens, fregatternes og flyvevåbnets kapaciteter sammen under det nationale kommando- og kontrolcenter.

Dét er en opgave, der endnu ikke er løst; og der kommer nok til at gå nogen tid, før det sker, idet det, jf. major Karsten Marrup, kræver,

»...at man fra starten samtænker investeringen af nye luft- og missilforsvarskapaciteter i en IAMD-ramme og ikke kun i værnsspecifik opgaveramme.«

Som tredie og sidste ekspert på scenen fortalte CEO, ph.d. Peder R. Pedersen, Weibel Scientific, om mulighederne for, at en dansk radar kan blive en del af Danmarks (fremtidige) missilforsvar. Umiddelbart kunne man som seminargæst undre sig over denne udmelding set i lyset af, at radaren blev færdigudviklet med afslutningen på II Verdenskrig, så hvad nyt ville der være i radarudviklingen? Svaret er uhyre enkelt: MEGET!!! - så meget, at det kræver en ganske særlig ekspertise; og netop denne ekspertise har Weibel Scientic.

CEO, ph.d. Peder R. Pedersen kom i sit indlæg vidt omkring med mange tekniske oplysninger, som derved bandt alle ender sammen, idet arbejdet med et missilforsvar kræver, at alle spiller med, og at alle lader sig integrere med hverandre. Konklusionen på seminaret kan derfor kun blive, at det ikke nytter blot at tale om missiler eller fly eller kampvogne eller radarer. Skal Danmark have et effektivt missilforsvar, hvilket Danmark bør have ud fra tanken om, at missiler som angrebsvåben er kommet for at blive, da skal alle komponenter integreres for derved at kunne samarbejde i fællesskabets ånd, idet der ikke skal tales, men handles.

En gennemgang af Weibel Scientific’ kapabiliteter fulgte, idet CEO, ph.d. Peder R. Pedersen ikke uden en vis stolthed kunne orientere om samarbejdet med bl.a. NASA om rumforskning, hvorved det blev slået fast, at radarer er andet end blot militært isenkram. Set i dét perspektiv - og så alligevel med en tanke på fremtidens militære kampplads - er det værd at bemærke, at Weibel Scientific p.t. også arbejder med at kunne detektere droner, hvorved der således kunne bindes bånd til sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaards tanker om fremtidig krigsførelse ud fra et Star Wars-perspektiv. If. CEO Peder R. Pedersen udgør (fjendtlig) anvendelse af droner

»...en stigende trussel, som hele verden er i gang med at ruste sig imod. Både lufthavne, banegårde, fængsler, regeringsbygninger, sportsbegivenheder samt anden kritisk infrastruktur skal sikres...«,

idet man blot behøver at henlede opmærksomheden på nedlukningen af den britiske Gatwick Airport, da lufthavnen i 2018 kort før jul blev ramt af et ”civilt” droneangreb udført af blot to droner (klik her).

Som et aberdabei kan bemærkes, at BFBS’ radioavis i dag har oplyst, at et flerpartiudvalg i det britiske parlament netop nu vil se nærmere på truslen i form af Multiple Drone Attack, idet man i Storbritannien nu synes at anerkende, at der er en reel trussel mod Storbritanniens sikkerhed i tilfælde af, at en sværm af droner anvendes af fx terrorister.


Radar særligt udviklet til dronevirksomhed. Foto: Weibel Scientific.

Paneldebat og spørgetid

Efter en kort pause var der arrangeret paneldebat og spørgetid - og objektivt betragtet var der tale om en succes.

To tekniske eksperter; en praktisk ekspert ud i militæranvendelse; og en sikkerhedspolitisk ekspert supplerede hinanden med viden, indsigt og anbefalinger; og fra et planlægningssynspunkt var det næsten ærgerligt, at man ikke lige havde en halv time mere at gøre godt med.


Moderator, sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard, Tænketanken Atlantsammenslutningen (yderst t.v.) havde ansvaret for afviklingen af spørgetid og paneldebat - og det var i bund og grund en nem opgave at løse. Dagens oplægsholdere forstod at svare præcist på de spørgsmål, der blev stillet, og samtidig var der en interaktion mellem oplægsholderne, som sjældent ses, når der ikke er tale om planlagt interaktion. Foruden dagens moderator ses fra venstre IAMD Director Simon Højbjerg Petersen, Terma; major, militæranalytiker Karsten Marrup, Forsvarsakademiet; CEO, ph.d. Peder R. Pedersen, Weibel Scientific; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen.

Spørgsmålene var velovervejede og meningsfulde, og det udfordrede eksperterne i at finde frem til brugbare svar, men det skete - og hvis man ikke vidste bedre, kunne man næsten have fået indtrykket af, at eksperternes svar var indstuderede. Det var dog ikke tilfældet. I stedet var der tale om en formidabel kemi og interaktion blandt eksperterne, som fik paneldebatten og spørgetiden til at gå op i en højere enhed.

Videopodcast

Da seminaret officielt nåede sin afslutning, indtog IAMD Director Simon Højbjerg Petersen, Terma; major, militæranalytiker Karsten Marrup, Forsvarsakademiet; CEO, ph.d. Peder R. Pedersen; Weibel Scientific; og generalsekretær, ph.d. Lars Bangert Struwe, Tænketanken Atlantsammenslutningen; flagbastionen på Frederiksberg Slot - et sted, hvor man har det bedst tænkelige overblik over de københavnske tage - og for at skabe overblik over seminaret og de til tider vanskelige emner, seminaret berørte, gennemførte projektleder Søren Brygger Therkelsen, B.Sc.pol. fra Syddansk Universitet, interviews med dagens eksperter, idet han til interviewet med CEO, ph.d. Peder R. Pedersen fik assistance fra direktør & partner Sol Raja, Morsing PR. Videopodcasten er et betragteligt sammenkog af tre gange 20 minutters indlæg, men videopodcasten giver en glimrende indsigt i, hvad seminaret ”Missilforsvar - den danske vinkel” gik ud på; og hvorfor man med rette må nære en vis bekymring om udviklingen omkring Danmark - uanset, om der tales om hypersoniske missilsystemer eller civile droner.

Nye seminarer venter efter sommerferien...

På nuværende tidspunkt er fire nye seminarer/konferencer at finde i Tænketanken Atlantsammenslutningens kalender, men der arbejdes kraftigt på, at flere seminarer/konferencer falder på plads - primært til afvikling på Frederiksberg Slot, men andre lokationer er i spil. Dette vil der blive orienteret nærmere om, så snart planlægningen er fladet helt på plads.

Næste seminar er planlagt til afholdelse den 29. august 2019 kl. 0900, hvor handsken tages op fra seminaret ”Missilforsvar - den danske vinkel”.

Seminaret den 29. august 2019 har fået titlen ”Rusland-Kina og frygten for nukleare missiler i Asien”. Anja Danka er udpeget som projektleder, og lige nu planlægges der for, at bl.a. sikkerhedspolitisk analytiker Morten Hetmar Vestergaard, Tænketanken Atlantsammenslutningen, vil indfinde sig som én af seminareksperterne.

Planlægningsprocessen er begyndt, og det håbes, at der kan meldes nyt ud om seminaret inden for de kommende uger.

Den 12. juni 2019 kl. 0908/nom

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering