Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I

Efter krav fra især de demokratiske medlemmer af Kongressen har det amerikanske justitsministerium besluttet, at Mueller-rapporten - ganske vist i en censureret udgave - vil blive fremlagt for Kongressen, men hvad ved vi derom? Det ser vi på i denne todelte artikel, som også ser på, hvad der kan ske efter fremlæggelsen.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

I Danmark er den 18. april 2019 en helligdag. Det er skærtorsdag - dagen, hvor Jesus if. ”Bibelen” indstiftede nadveren. Hvis ikke allerede flertallet af danskerne i disse dage er gået på påskeferie, så kan man fra skærtorsdag se frem til fire/fem-dages-ferie i det skønneste forårsvejr. Sådan er det i Danmark; men sådan er det langt fra i USA. Bl.a. findes skærtorsdag ikke som helligdag i USA, men derudover er den 18. april 2019 dagen, hvor det forventes, at justitsminister William Barr for Kongressen vil fremlægge en censureret udgave af Mueller-rapporten. Det er i alle tilfælde, hvad justitsminister William Barr har stillet Kongressen i udsigt, og dermed vil offentligheden endelig få adgang til Mueller-rapporten, hvis formål det bl.a. var at konkludere, hvorvidt der i forbindelse med præsidentvalget 2016 var forbindelser og eventuelle koordinerede handlinger mellem præsident Donald Trumps kampagnestab og den russiske ledelse.


William Barr, USA's justitsminister.

Det bliver i øvrigt også første gang, at præsident Donald Trump får mulighed for at læse Mueller-rapporten. Spørgsmålet er dog, om Kongressen vil stille sig tilfreds med en censureret udgave af Mueller-rapporten, eller om man vil opleve en fortsat kamp for at få den originale Mueller-rapport udleveret med tilhørende underbilag. Der er således lagt op til en særdeles spændende dag i USA, som mange har set frem til længe...i spænding eller i frygt...

At der tales om en censureret udgave af Mueller-rapporten, må ikke nødvendigvis betragtes som noget negativt, idet censuren hér er begrundet i bl.a. USA's nationale sikkerhed.


Eksempel på et censureret dokument (uden tilknytning til Mueller-rapporten), hvor sorte udstregninger er anvendt. På engelsk anvendes ordet redact og ikke censorship, men på dansk er det vanskeligt at skelne mellem disse to meget forskellige begreber. På dansk ville det måske give større mening at anvende begrebet anonymisere frem for censurere. Vigtigt er det dog at understrege, at der ikke er tale om redigering, hvilket er det samme som at forandre.

Ved at fremlægge en censureret udgave af Mueller-rapport er der fortsat tale om den originale Mueller-rapport og ikke fx en redigeret rapport. Censurerede navne er passager er typisk streget ud med sort.

Mueller-rapporten konkluderer, at præsident Donald Trump og hans valgkampagne ikke har konspireret mod USA

Den 22. marts 2019 fremlagde den særlige undersøger og anklager Robert Mueller for justitsminister William Barr resultatet af undersøgelserne om bl.a. russisk indblanding i præsidentvalget 2016. Resultatet kendes som Mueller-rapporten, og dermed er Robert Muellers arbejde som særlig undersøger og anklager tilendebragt.


Robert Mueller, særlig undersøger og anklager.

To dage senere - den 24. marts 2019 - fremlagde justitsminister William Barr for Kongressen Mueller-rapportens konklusion, idet det blev godtgjort, at Mueller-rapporten

»…did not establish that members of the Trump campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities…«

idet justitsminister William Barr dog samtidig godtgør, at Mueller-rapporten

»…does not conclude that the President committed a crime, it also does not exonerate him.«

Præsident Donald Trump har dog en ganske anden opfattelse af Mueller-rapportens konklusion, idet præsident Donald Trump mener at have fået æresoprejsning.

Processen, der førte til Mueller-rapporten

Sagsforløbet er komplekst, og det vil i denne fremstilling føre for vidt at gå i alle detaljer med processen, som førte til Mueller-rapporten. Der er dog begivenheder og personer, som er nødvendige at fremhæve for den samlede forståelse af sagsforløbet, idet enkeltpersoners handlinger kunne have vist sig at være en del af en større sammenhæng. I praksis har det dog vist sig anderledes, idet der - som det frem til nu har kunnet konstateres - ikke har kunnet lægges et samlet puslespil.

Den påståede forbindelse mellem USA og Rusland

Den 17. maj 2017 fik tidligere FBI-direktør Robert Mueller af vicejustitsminister Rod Rosenstein i opdrag at undersøge, hvorvidt der i forbindelse med præsidentvalget 2016 var forbindelser og eventuelle koordinerede handlinger mellem præsident Donald Trumps kampagnestab og den russiske ledelse - forbindelser og handlinger, som gjorde, at USA’s 45. præsident blev Donald Trump og ikke Hilary Clinton.

Robert Mueller får i forbindelse med sit opdrag titel af særlig undersøger (på engelsk: Special Counsel), jf. udnævnelsesskrivelsens punkt a og b, og de facto-anklager, jf. udnævnelsesskrivelsens punkt c. Robert Mueller skal arbejde for det amerikanske justitsministerium, idet Robert Mueller skal fortsætte det arbejde, som allerede var iværksat i FBI-regi (klik her). FBI’s undersøgelser var dog rendt ind i en blindgyde, da præsident Donald Trump afskedigede daværende FBI-direktør James Comey.


James Comey, tidligere FBI-direktør, som grundlagde Ruslands-undersøgelsen, der afsluttedes med den såkaldte Mueller-rapport.

Dette sker den 9. maj 2017 - s.d., som tidligere justitsminister Jeff Sessions efter indstilling fra vicejustitsminister Rod Rosenstein anbefaler præsident Donald Trump at fritage daværende FBI-direktør James Comey for sine forpligtelser (klik her).

Robert Mueller og hans stab

Robert Mueller - Vietnam-veteranen og juristen, der i perioden 2001-2013 var FBI-direktør, som hvilken han har tjent to republikanske og to demokratiske præsidenter - blev udpeget til at stå i spidsen for undersøgelsen af, hvorvidt der i forbindelse med præsidentvalget 2016 var forbindelser og eventuelle koordinerede handlinger mellem præsident Donald Trumps kampagnestab og den russiske ledelse. Resultatet af undersøgelsen skulle blive kendt som Mueller-rapporten.

Alene har Robert Mueller ikke været om sit arbejde. If. CNN vurderes det, at 15 advokater har arbejdet med at formulere sigtelser og anklager; og samlet vurderes det, at Robert Mueller har haft en stab på over 30 personer til at arbejde for sig.

Udvidelse af Robert Muellers arbejdsområde

Den 14. juni 2017 oplyser ”The Washington Post” og ”Wall Street Journal”, at Robert Muellers arbejdsområde er udvidet til også at omfatte en undersøgelse af, hvorvidt præsident Donald Trump skulle have udøvet bl.a. magtmisbrug (på engelsk: obstruction of justice). Dette får præsident Donald Trump til at reagere ganske offensivt - primært via twitter - idet processen af præsident Donald Trump betegnes som en heksejagt - et begreb, han holder fast i under hele processen. Der er hér dem, som anser præsident Donald Trumps reaktioner som værende led i modarbejdelsen af Robert Muellers arbejde. Dette er dog afvist af præsident Donald Trump, idet han henviser til, at han blot kæmpede sin kamp for at få sandheden frem ved at slå tilbage mod det, han anser for at være løgne. Hvorom alting er, så er avisernes påstande om en udvidelse af Robert Muellers opdrag ikke blevet afvist.

De første sigtelser - Paul Manafort

Den 30. oktober 2017 rejser Robert Mueller de første sigtelser. Det drejer sig om den tidligere formand for præsident Donald Trumps kampagnekontor, advokat Paul Manafort, som blev sigtet for konspiration mod den amerikanske stat og hvidvask af penge. Sagskomplekset mod Paul Manafort udvikler sig under hele sagsforløbet til at blive mere og mere omfattende.

Paul Manafort indgår sidenhen en samarbejdsaftale med Robert Mueller (klik her), idet han den 14. september 2018 erklærer sig skyldig i flere forhold. Samarbejdsaftale eller ej når Robert Mueller i februar 2019 frem til, at Paul Manafort trods samarbejdsaftalen havde løjet over for Robert Mueller, hvorved grundlaget for samarbejdsaftalen ikke længere var eksisterende. Dette resulterer i, at Paul Manafort den 13. marts 2019 idømmes seks års fængsel.

Generalløjtnant Michael Flynn

Den 30. november 2017 erklærer den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, generalløjtnant Michael Flynn sig skyldig i de fremsatte sigtelser - herunder anklagerne om forbindelsen til Sergey Kislyak, Ruslands ambassadør i USA (klik her). Den 4. december 2018 beslutter Robert Mueller, at generalløjtnant Michael Flynn ikke skal afsone sin fængselsstraf med begrundelsen, at generalløjtnant Michael Flynn har samarbejdet i et sådant omfang, at fængselsstraf ikke findes betimelig.


Generalløjtnant Michael Flynn, tidligere national sikkerhedsrådgiver, som tog lige vel mange initiativer i forhold til russiske "samarbejdspartnere".

For god ordens skyld skal bemærkes, at ambassadør Sergey Kislyak ikke har et helt ligegyldigt CV. Således var han i perioden 1998-2003 ambassadør i Belgien, i hvilken periode han samtidig var Ruslands permanente repræsentant ved NATO.

Russiske efterretningsmedarbejdere på anklagebænken

Medio juli 2017 rejser Robert Mueller sigtelse mod 12 russiske efterretningsmedarbejdere (klik her). Sigtelserne er begrundet i, at efterretningsmedarbejderne skulle have hacket sig ind i det demokratiske partis servere med det formål efterfølgende at offentliggøre interne e-mails. Hvorvidt disse handlingerne isoleret set skulle have haft mærkbar indflydelse på præsidentvalget 2016, kan man ikke med sikkerhed vide, men der kan omvendt næppe stilles spørgsmålstegn ved, at netop dette forhold, som bl.a. medførte FBI-udtalelser om Hilary Clinton og ikke mindst e-mail-problematikken op til valghandlingen, har haft en vis indflydelse ikke mindst af troværdighedsmæssig karakter.

Michael Cohen

Den 21. august 2017 bliver Michael Cohen, der i perioden 2016-2018 havde fungeret som præsident Donald Trumps advokat, ved en delstatsdomstol kendt skyldig i bedrageri. Dette fører efterfølgende til, at Michael Cohen erklærer sig skyldig i skatteunddragelse og overtrædelse af de finansielle bestemmelser for gennemførelse af et præsidentvalg i USA. Derudover erklærer han sig skyldig i at have løjet over for Kongressen henset til forklaringen om opførelsen af Trump Tower i Moskva, Rusland. Isoleret set kan man mene, at dette ikke har noget som så med Rusland-undersøgelsen at gøre, men omvendt skulle dette være med til at miskreditere præsident Donald Trump; og at lyve over for Kongressen - ej heller for at beskytte en siddende præsident - ser man aldrig mildt på.

Den 12. december 2018 idømmes Michael Cohen tre års fængsel. Dette afstedkommer alvorlige anklager fremsat af Michael Cohen mod præsident Donald Trump - herunder anklagen om, at præsident Donald Trump skulle have pålagt Michael Cohen at udbetale ”tavshedspenge” til kvinder, med hvem præsident Donald Trump skulle have haft diverse affærer med. Dette for atter at miskreditere præsident Donald Trump. Anklagerne er endnu ikke blevet påvist.

Præsident Donald Trump

Under hele sagsforløbet, hvis centrale omdrejningspunkt er præsident Donald Trump, har det fra Robert Muellers side været overvejet at indkalde præsident Donald Trump til afgivelse af forklaring. Dette er dog ikke sket, hvilket der mange årsager til. Det er imidlertid værd at bemærke sig, at præsident Donald Trumps private advokater - bl.a. den 20. november 2017 - har tilkendegivet, at præsident Donald Trump har medvirket til undersøgelsesarbejdet, og at spørgsmål fra Robert Mueller til præsident Donald Trump er blevet blevet besvaret skriftligt. Dette er der endnu ikke set bevis på, men omvendt er det jo ikke det samme som, at det ikke er sandheden.

Øvrige sager

Udover de ovenfor nævnte sager har et utal af forhold været undersøgt. Således vurderes det, at over 400 personer har været i Robert Muellers søgelys - herunder bl.a. seniorrådgiver Jared Kushner, rådgiver Ivanka Trump m.fl. Navnene lyder måske bekendt, idet der er tale om præsident Donald Trumps svigersøn og datter.

Mueller-rapporten afslutter undersøgelsesarbejdet

Som det er foreskrevet i Code of Federal Regulations, jf. udnævnelsesskrivelsen af Robert Mueller som særlig undersøger og anklager, fremlægger Robert Mueller ved afslutningen af sine undersøgelse sin endelige rapport - Mueller-rapporten - for justitsminister William Barr. Derved er Robert Muellers arbejde formelt afsluttet. Det sker den 22. marts 2019.

Mueller-rapporten er konfidentiel, og det betyder, at det alene er justitsminister William Barr, som kender det egentlige indhold af Mueller-rapporten. Justitsminister William Barr fastholder som udgangspunkt, at Mueller-rapporten skal være konfidentiel, men han anerkender også offentlighedens interesse i Mueller-rapporten. Derfor fremlagde justitsminister William Barr den 24. marts 2019 for Kongressen sin konklusion på Mueller-rapporten (klik her).

If. justitsminister William Barr er konklusionen - som ikke er en sammenskrivning af Mueller-rapporten, men alene en konklusion - flg.:

 • Robert Mueller har ikke fundet grundlag for at fastslå, at præsident Donald Trumps valgkampagne eller valgkampagnekontor sammen med Rusland (herunder russiske ledere) har konspireret mod USA.
 • Robert Mueller er af den opfattelse, at de givne beviser (underforstået, at der de facto findes beviser) ikke udgør et sådant materiale, at beviserne er tilstrækkelige til at kunne danne grundlag for anklage og retsforfølgelse af præsident Donald Trump med påstand om modarbejdelse - i form af påvirkning/vildledning - af undersøgelsesprocessen, magtmisbrug m.m.

Robert Mueller vil derudover ikke fremkomme med yderligere sigtelser.

Hvordan fortolkes obstruction of justice på dansk ud fra en juridisk betragtning?

Hér er det vigtigt at være opmærksom på, at det engelske sprog gør brug af begrebet obstruction of justice, hvis betydning ikke kan oversættes til dansk i forholdet 1:1 på samme måde, som Tænketanken Atlantsammenslutningen tidligere har forsøgt at gøre op med begrebet impeachment, som er processen, der kan føre til en rigsretssag, idet er således ikke kan sættes direkte lighedstegn mellem impeachment og rigsretssag. For at gøre det helt tydeligt er det vigtigt at understrege, at obstruction of justice sprogligt kan vendes om, idet det meget populistisk kan anføres, at den eneste, der i sagens juridiske natur har ret til at udøve obstruction of justice, er den anklagede. Dette retsprincip gælder i både dansk og amerikansk ret. Alle andre - d.v.s. vidner eller personer afhørt som vidner contra en sigtet med en sigtedes rettigheder (herunder retten til ikke at udtale sig eller tale sandt) - skal derimod tale sandt og hjælpe til med opklaringen af en forbrydelse. I nyere amerikansk politik er det mest kendte eksempel på obstruction of justice det, der førte til, at præsident Bill Clinton blev stillet for en rigsretssag. Under processen, som førte til rigsretssagen, løj præsident Bill Clinton de facto om sit forhold til Monica Lewinsky; og løgnen var i den grad med til at bane vejen for rigsretssagen, som i øvrigt ikke førte til præsident Bill Clintons fald.

Kommer Mueller-rapporten nogensinde til offentlighedens kendskab?

Eftersom Mueller-rapporten er konfidentiel, blev der straks spekuleret i, hvorvidt offentligheden nogensinde ville få kendskab til indholdet af Mueller-rapporten. Tænketanken Atlantsammenslutningen beskrev i denne forbindelse, hvad processen omkring Mueller-rapporten ville være (klik her) - herunder spørgsmålet om forelæggelsen for justitsminister William Barr og Kongressen, idet det måtte understreges - og fortsat må understreges - at Mueller-rapporten ikke er betragte som en dom over præsident Donald Trump, selv om modstandere af præsident Donald Trump med sikkerhed ville plædere derfor. I fortsættelse deraf bragte Tænketanken Atlantsammenslutningen en artikel om Mueller-rapporten beskrivende situationen omkring en siddende præsident og hans retssikkerhed (klik her). Derved blev det slået fast, at en eventuel/mulig afsættelse af præsident Donald Trump ville være af akademisk størrelse, fordi afsættelse af en siddende præsident i USA er den absolutte sidste juridiske udvej, hvis der ellers er juridisk grundlag derfor contra et politisk krav om afsættelse; og selv om politik og jura hænger uløseligt sammen, må der i forhold til afsættelse af en amerikansk præsident trækkes en klar linie mellem politiske krav og juridiske muligheder.

Hvor justitsminister William Barrs forgænger i embedet, fungerende justitsminister Matthew Whitaker, gav udtryk for, at konfidentiel betyder konfidentiel, har justitsminister William Barr aldrig lagt skjul på sin forståelse for den folkelige interesse for Mueller-rapporten. Dette forhold - samt et vedvarende pres fra de demokratiske kræfter i Kongressen - førte til, at justitsminister William Barr den 29. marts 2019 tilkendegav, at det var hans ønske, at Mueller-rapporten kunne fremlægges for offentligheden (klik her), idet justitsminister William Barr ikke anser det for formålstjenligt at fremlægge en redigeret udgave af Mueller-rapporten eller udgive dele af Mueller-rapporten, idet Mueller-rapporten skal forstås i sin helhed:

»...I am aware of some media reports and other public statements mischaracterizing my March 24, 2019 supplemental notification as a “summary” of the Special Counsel’s investigation and report…My March 24 letter was not, and did not purport to be, an exhaustive recounting of the Special Counsel’s investigation or report. As my letter made clear, my notification to Congress and the public provided, pending release of the report, a summary of its “principal conclusions” - that is, its bottom line. The Special Counsel’s report is nearly 400 pages long...and sets forth the Special Counsel’s findings, his analysis, and the reasons for his conclusions. Everyone will soon be able to read it on their own. I do not believe it would be in the public’s interest for me to attempt to summarize the full report or to release it in serial or piecemeal fashion…«

- har justitsminister William Barr tilkendegivet, og således synes det altså at blive.

En fremlæggelse af den originale Mueller-rapport ville dog kræve, at dele af Mueller-rapporten skulle censureres bl.a. begrundet nationale sikkerhedsmæssige forhold, privatlivets fred i forhold til trediepart m.m.

Derudover har justitsminister William Barr tilkendegivet, at han er

»...available to testify before Senate Judiciary Committee on May 1, 2019 and before the House Judiciary Committee on May 2, 2019…«

Det kommer angiveligt til at ske...

Artiklen fortsættes i del II...

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering