Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?

I disse dage - ja, måske endda i disse timer - er det muligt, at det ved FN-hovedkvarteret i New York besluttes, at en dansk general atter skal stå i spidsen for en fredsbevarende FN-mission. Hvis ”ja”, er det ikke usandsynligt, at generalløjtnant Michael Lollesgaard er i spil - i alle tilfælde, hvis man lægger øret til de verserende rygter. Destination: Al Hudaydah, Yemen.

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

I fodboldens verden er den 31. januar 2019 en vigtig skæringsdato. Det er dagen, hvor vinterens transfervindue lukker i...hvor de sidste spillerhandler kan komme i hus... Den 31. januar 2019 kan i FN- og NATO-regi vise sig også at være en vigtig skæringsdato. Det kan det blive, hvis generalløjtnant Michael Lollesgaard af FN-hovedkvarteret i New York udpeges til at stå i spidsen for de FN-observatører, som overvejes udsendt til Al Hudaydah, Yemen. Som det gælder i fodboldens verden, er der ingen, som afviser muligheden for en transfer; men omvendt skal man vente til det tidspunkt, hvor en given transfer er i hus og officielt kan meldes ud. Indtil da er der tale om spekulation. Umiddelbart vil Tænketanken Atlantsammenslutningen ikke indlade sig på spekulative tanker om enkeltpersoner; men i netop denne sammenhæng er det et så bemærkelsesværdigt - og vedholdende - rygte, at vi ikke vil undlade at se nærmere derpå.

Historiske FN-missioner

I 1948 etablerede FN sin første fredsbevarende operation. United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO) fik til opgave at forestå den militære kommandostruktur til gavn for de fredsbevarende styrker i Mellemøsten, hvor FN-observatører var udsendt for at overvåge den indgåede, men dog skrøbelige, våbenhvileaftale. Danmark var blandt de bidragydende land helt fra begyndelsen. Force Commander - d.v.s. den militære øverstkommanderende - var oberst Thord Bonde fra Sverige. UNTSO er fortsat aktiv - og stadig med danske officerer udsendt som FN-observatører.

Siden fulgte FN-missionerne i Indien-Pakistan (UNMOGIP) i 1949; Libanon-Syrien (UNOGIL) i 1958; Congo (ONUC) i 1960; og Vestpapua-Indonesien (UNSF) i 1962.

I 1962 forlader Yemen Egypten, som Yemen siden 1958 havde været en del af. Yemens løsrivelse medfører etableringen af FN’s sjette fredsbevarende operation: UN Yemen Observation Mission (UNYOM).


FN-soldater tilknyttet UN Yemen Observation Mission (UNYOM)
udsendt i perioden fra 1962-1963.

Yemen og UN Yemen Observation Mission (UNYOM) - historien meget kort

Yemens frigørelse fra Egypten medfører uroligheder; og for at undgå at konflikten breder sig til andre dele af Mellemøsten, beslutter FN at etablere en observatørmission i Yemen. UNYOM, hvis første Force Commander var den navnkundige svenske generalmajor Carl von Horn, varer indtil 1963.


UN Yemen Observation Mission (UNYOM).

Konflikten i Yemen varer dog indtil 1967, idet konflikten står mellem Nordyemen og Sydyemen.

I 1990 opnås der enighed om genforening af de to yemenitiske land, men dermed var der ikke skabt grundlag for en varig fred.

Yemen-konflikten i vores tid

Konflikten mellem Nord- og Sydyemen havde historiske aner til bl.a. Egypten, Israel, Jordan, Saudi Arabien og Storbritannien (nævnt i alfabetisk rækkefølge), og netop de historiske aner har ikke gjort Yemen-konflikten mere overskuelig.

De historiske aner har fortsat betydning for Yemen-konflikten, og derfor ser man i dag et kludetæppe af modsatrettede interesser i den yemenitiske borgerkrig, som den kendes i dag, idet og Frankrig og USA samt Iran har tungtvejende interesser i området. Dertil kommer, at også al-Qaeda og Islamisk Stat er til stede.

Den yemenitiske borgerkrig har varet i fire år, idet borgerkrigens formelle parter er på den ene side houthioprører og på den anden side den yemenitiske regering, som er ledet af præsident Abdrabbuh Mansur Hadi.


Abdrabbuh Mansur Hadi,
Yemens præsident.

Houthioprørerne kontrollerer - kort fortalt - hovedstaden Sanaa og de folkerige provinser i nord og vest. På den modsatte side støttes præsident Abdrabbuh Mansur Hadi af en international koalition - primært anført af De forenede arabiske Emirater og Saudi Arabien.


Kortet er udarbejdet af RiskIntelligence med grafisk støtte af Morten Fogde Christensen.

Kludetæppet af interessenter i den yemenitiske borgerkrig skal ikke forklares yderligere i denne artikel, for det vil ganske enkelt føre for vidt i forhold til, hvorvidt generalløjtnant Michael Lollesgaard kommer til at stå i spidsen for de FN-observatører, som påtænkes udsendt til Yemen. Det skal derfor blot konstateres, at den yemenitiske borgerkrig står mellem på den ene side houthioprørerne angiveligt støttet af Iran, Nordkorea og Syrien samt Hizbollah; og på den anden side styrker tro mod præsident præsident Abdrabbuh Mansur Hadi støttet af Bahrain, De forenede arabiske Emirater, Egypten, Jordan, Kuwait, Marokko, Saudi Arabien, Senegal og Sudan (nævnt i alfabetisk rækkefølge) samt det private amerikanske firma Academi (det tidligere Blackwater) under Operation Decisive Storm. Operation Decisive Storm er derudover - på forskellig vis - støtte af Australien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Canada, Eritrea, Finland, Frankrig, Italien, Malaysia, Spanien, Storbritannien og USA (nævnt i alfabetisk rækkefølge). Som trediepart have bl.a. al-Qaeda og Islamitisk Stat. Endelig er der som fjerdepart Southern Transitional Council, som er støttet af De forenede arabiske Emirater.

Kludetæppet...? Det er fuldendt...


Styrker tro mod Yemens præsident forud for angrebet mod den strategisk vigtige havneby Al Hudaydah.
Saudi Arabien støtter præsident Abdrabbuh Mansur Hadi, hvilket ses tydeligt qua Saudi Arabiens flag.
Al Hudaydah kan måske blive centrum for en mulig observatørmission under FN-flag med henblik på at
overvåge våbenhvileaftalen indgået mellem de overordnede stridende parter og FN.

Kilde: middleeastmonitor.com.

Den glemte krig og den humanitære katastrofe

Uanset kludetæppets form så er der objektivt set tale om et geografisk område på katastrofekurs - ifølge FN kategoriseret som den største og værste menneskeskabte humanitære krise i verden med over to millioner internt fordrevne - og med over otte millioner direkte truet af hungersnød.

Hvordan man end vender og drejer situationen, så hænger Yemen og krigshandlinger sammen - trods forsøg på våbenhvileaftaler. Der har været gjort forsøg på våbenhvileaftaler - og det måske vigtigste forsøg på en våbenhvileaftale, der kan dæmme måske blot en smule op for den humanitære krise, gælder våbenhvileaftalen for havnebyen Al Hudaydah, igennem hvilken over 80% af alle fødevare- og nødhjælpsleverancer skal igennem. Ifølge FN var over 300.000 børns liv på spil, hvis ikke en våbenhvileaftale for netop Al Hudaydah kom på plads; og derfor gjorde FN seriøse tiltag for at få en våbenhvileaftale i stand. Derudover forsøgte FN at få Al Hudaydah under egentlig FN-kontrol - en lidt vovet tankegang, når man tænker tilbage på United Nations Safe Areas i Bosnien-Hercegovina under Den jugoslaviske Borgerkrig i 1993. Houthioprørerne var indstillet på at samarbejde med FN, mens tilhængerne af præsident Abdrabbuh Mansur Hadi ønskede at få Al Hudaydah under deres kontrol, hvorfor Hadi-tro styrker i sommeren 2018 rykkede ind i Al Hudaydah. Mirakuløst nok lykkedes det den 13. december 2018 for FN at få en våbenhvileaftale i stand mellem de involverede parter, og det er denne våbenhvileaftale, FN muligvis skal overvåge ved udstationering af op til 75 FN-observatører, idet det missionsforberedende arbejde er godkendt af FN-hovedkvarteret i New York. Dette er dog ikke det samme som, at der er truffet endelig beslutning om at etablere en ny FN-mission i Yemen; selv om det dog ikke er utænkeligt, at det vil ske.


Våbenhvileaftalen i Yemen bliver underskrevet med et håb for fremtiden.
På billedet ses Khaled al-Yamani, Yemens udenrigsminister; Antonio Guterres,
FN's generalsekretær; og Mohammed Abdelsalam, som repræsenterer
houthioprørerne.
Kilde: Scanpix - fotograf Jonathan Nackstrand.

At oprette en FN-mission kræver sit forarbejde og sin planlægning - ikke mindst af hensyn til FN-personellets sikkerhed

I begyndelsen af 2018 overtog briten Martin Griffiths posten som FN’s generalsekretærs særlige udsending (i.e. Special Envoy) til Yemen - og dermed ikke FN’s generalsekretærs særlige repræsentant (i.e. Special Representative of the Secretary General (SRSG)) til Yemen.

Martin Griffiths er den tredie særlige udsending til Yemen - og efter ét års arbejde er det fortsat ham, der er den øverste FN-repræsentant i Yemen. Han har forstået - uanset hvor håbløs opgaven i Yemen end måtte synes at være - at inddrage de mange interessenter i den yemenitiske borgerkrig; og der er fremgang at spore. Ellers havde det ikke været muligt at etablere en våbenhvileaftale i Al Hudaydah.

Skal der udsendes en militær komponent under FN-flag, skal missionsprofilen nøje analyseres - og det gælder ikke mindst, hvis der er tale om udsendelse af ubevæbnede FN-observatører, som ikke engang vil være udrustet med et personligt våben til selvforsvar og selvforsvar alene. Det skal understreges, at FN-observatører er og altid vil være ubevæbnede, for ellers kan man ikke godtage FN-observatørerne som de uniformerede diplomater, de er - og som de anses for at være på trods af uniformen.

FN-personellets sikkerhed er evident; og bl.a. skal det inden en missionsudsendelse under FN-flag undersøges, hvem der skal garantere FN-personellets sikkerhed. Skal det være modtagerlandet (d.v.s. Yemen), eller vil der mellem de stridende parter og FN blive indgået aftale om, at en sikkerheds- og beskyttelsesenhed (i.e. Force Protection Unit) skal ledsage FN-observatørerne i det omfang, løsningen af FN-observatørernes opgaver tillader det.

Som led i forberedelsen af en given FN-mission udsender FN-hovedkvarteret i New York det, der betegnes som en Fact Finding Mission - eller et Advance Team - hvis opgave det er at afklare alt, der kan have med den fremtidige FN-mission at gøre. En sådan Fact Finding Mission er p.t. udsendt til Yemen. Den er under ledelse af generalmajor Patrick Cammaert fra Holland. To gange tidligere har generalmajor Patrick Cammaert været udsendt som Force Commander - for henholdsvis United Nations Observes Mission in Congo (MONUC) og United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Der er med andre ord tale om en officer, der har Hands-on-erfaring med FN-missioner under krigslignende vilkår; og derfor er han om nogen i stand til at analysere situationen i Yemen bl.a. med henblik på FN-personellets sikkerhedsforhold.

Unavngivne FN-kilder lader det nu komme til udtryk, at generalmajor Patrick Cammaert ikke ønsker at fortsætte sit arbejde for FN, og at FN-hovedkvarteret i New York som afløser for den hollandske general arbejder på at kunne udsende generalløjtnant Michael Lollesgaard til Yemen. Dette er spekulation; men som det gælder med røg: Der næppe røg uden også en ildebrand...

Logistikken skal være i orden i forbindelse med oprettelsen af en fredsbevarende FN-mission

Opgaven for lederen af en Fact Finding Mission er kompleks; og ser man på Yemens geografiske placering på landkortet, må det være åbenbart, at det ikke kun er de eventuelle FN-observatørers sikkerhed, der spiller ind i samlingen af opgaver. Den logistiske udfordring skal også tages i ed. Hvor kan man eksempelvis placere en større logistikbase til støtte for FN-missionen? En sådan logistikbase kan placeres i Al Hudaydah, men i givet fald skal logistikbasen angiveligt støttes af en alternativ logistikbase (i.e. Logistics Base Rear) placeret uden for operationsområdet - og hvor kunne dét så blive? Skulle det være i Oman eller i Saudi Arabien, som jo er naboer til Yemen? Transportvejen til Al Hudaydah kan hér synes lang. Er der da andre muligheder, idet man næppe kan lade en FN-mission bero på luftstøtte alene. Ser man på nærområdet bør Somalia af logiske årsager kunne udelukkes, hvilket umiddelbart efterlader to muligheder: Djibouti og Eritrea. Det bedste bud hér må være Djibouti, der i dag bl.a. huser baser for det amerikanske forsvars centralkommando, United States Central Command; den franske 13e demi-brigade de Légion étrangère (Fremmedlegionen); ligesom også Italien, Japan og Kina har baser i Djibouti. Dertil kommer, at Djibouti i større og større omfang forsøger at bidrage til FN’s fredsbevarende arbejde. Det er i alle tilfælde en overvejelse værd.


Det er ikke utænkeligt, at Djibouti kunne blive
det logistiske udgangspunkt for en observatørmission
i Yemen - ikke mindst på gr. af Djiboutis geografiske placering.

Generalløjtnant Michael Lollesgaard er et godt bud på en militær øverstkommanderende i FN-regi

Beslutter FN-hovedkvarteret i New York sig for, at generalløjtnant Michael Lollesgaard skal sendes til Yemen, er der kun at sige, at FN vælger en officer med de bedst tænkelige forudsætninger.

I 1998 var generalløjtnant Michael Lollesgaard udsendt til NATO’s Stabilisation Force på Balkan, og i 2006 var han udsendt til koalitionsstyrkernes operationsstab i Multinational Division South East i Irak. I perioden 2007-2009 var generalløjtnant Michael Lollesgaard chef for Peace Support Operations Training Centre i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina, inden han I 2015 rejste til Mali for at blive Force Commander for FN-missionen Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).


Generalløjtnant Michael Lollesgaard, da han var MINUSMA's Force Commander.
Kilde: Unwebtv.

Som Force Commander er man FN-systemets mand, og FN-systemet kræver derfor loyalitet fra en Force Commander. Der er i FN-regi ikke tale om bidragydende enkeltlande, men derimod FN under FN-flag, hvor soldaterne med den blå FN-baret repræsenterer FN’s interesser og ikke nationale interesser (virkelighedens verden kan dog være udfordret på netop dette område). Dette forhold er anderledes, når der fx er tale om indsatte koalitionsstyrker. Generalløjtnant Michael Lollesgaard var med sikkerhed FN-systemets mand, og derfor så man også, at han ikke var bange for at gå op imod Danmark, som ikke ønskede at efterkomme generalløjtnant Michael Lollesgaard ønske om et troppebidrag på en såkaldt Combat Convoy Battalion bestående af 250 soldater og op til 30 pansrede lastvogne til at gennemføre konvojtjeneste i Mali. Danmark valgte i stedet at udsende et bidrag fra Jægerkorpset samt et C130-Hercules-fly. Sidstnævnte skal i øvrigt genudsendes til MINUSMA i perioden 2019-2020.

Ved sin End of Tour fra MINUSMA blev generalløjtnant Michael Lollesgaard en del af den kabale, der skulle gå op i forbindelse med generals-/admiralsrokaden, som var en følge af general Peter Bartrams fratræden som forsvarschef. Kabalen magede det således, at generalløjtnant Michael Lollesgaard i dag fungerer som Danmarks militære repræsentant ved NATO og EU - fysisk placeret i NATO-hovedkvarteret i Belgien.

Goddag til FN kan betyde et endegyldigt farvel til NATO for Danmarks højst-placerede general i internationalt regi

Som Danmarks militære repræsentant ved NATO og EU repræsenterer generalløjtnant Michael Lollesgaard i NATO’s Military Committee den danske forsvarschef, general Bjørn Bisserup, der sammen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen fastlægger den politiske linie over for NATO.

Hvis generalløjtnant Michael Lollesgaard udpeges til at afløse generalmajor Patrick Cammaert, kan det ikke undgås, at der vil blive stillet spørgsmålstegn ved generalløjtnant Michael Lollesgaards fremtid som Danmarks militære repræsentant ved NATO og EU. Generalløjtnant Michael Lollesgaard skal pensioneres fra hæren med udgangen af november 2020, hvilket sagtens kunne give ham tid nok til endnu en Tour of Duty som Force Commander ved en FN-mission, idet en Tour of Duty som Force Commander typisk andrager ét år med mulighed for forlængelse; men hvad så med stillingen som Danmarks militære repræsentant ved NATO og EU? Dette er ét af de ubesvarede spørgsmål, som lige nu kan rejses.

I generalløjtnant Michael Lollesgaard har både Danmark og FN en officer af generalsklassen, som er en handlingens mand. Det ved alle, der har arbejdet sammen med ham og måske ikke mindst under hans kommando. Der er tale om en officer i generalsklassen, for hvem missionen kommer først dog uden at gå på kompromis med soldaternes sikkerhed, idet det nu engang er muligt at gøre en soldats sikkerhed til et kardinalpunkt. Der er tale om en officer i generalsklassen, som er modtagelig for input, men man skal godt nok være inde i sit stof, for ellers får man baghjul af en No Bullshit General, der har fået sin militære opdragelse i det hedengangne Dronningens Livregiment, inden han i 2002 blev bataljonschef ved Den kgl. Livgarde.

Ender det med, at generalløjtnant Michael Lollesgaard deployerer til Yemen, vil Danmark - og FN - opleve en officer af generalsklassen, der vil gøre sit yderste for, at missionsopgaven lykkes i det omfang, det overhovedet er muligt. Om det muliges kunst så er mulig? Det er en anden side af sagen...

Ingen kender fremtiden endnu

En af de første officerer fra Hærens Officersskole fra den dengang nye P83-officersuddannelsesordning kan øjne sin pensionering, men inden generalløjtnant Michael Lollesgaard gør honnør for sidste gang, kan endnu en stor karriereudfordring vente...ikke ude i horisonten, men lige rundt om hjørnet...hvis man da ellers kan kalde Yemen for et land, der i forhold til Danmark ligger lige rundt om hjørnet... Det er måske en slet overdrivelse...

En fredsbevarende FN-mission i Yemen vil være alt andet end ufarlig, men generalløjtnant Michael Lollesgaard kender alt til farer ved at være udsendt i internationale missioner - selv i fredens tjeneste - og som MINUSMA’s Force Commander har generalløjtnant Michael Lollesgaard gentagne gange være udsat for direkte angreb, der kunne have haft dødelig udgang.

Afslutningsvis skal det nævnes, at det ikke har været muligt for Tænketanken Atlantsammenslutningen at indhente bekræftede oplysninger om, hvorvidt generalløjtnant Michael Lollesgaard reelt er i spil til en udstationering i FN-regi, ligesom Tænketanken Atlantsammenslutningen ej heller er i besiddelse af bekræftede oplysninger om, hvorvidt Danmark påtænker at stille officerer til rådighed for en eventuel observatørmission til Yemen, men mon ikke de ubesvarede spørgsmål snart besvares? Det skulle være mærkeligt andet...

Efterskrift

Artiklens forfatter har et godt kendskab til processen, som fører til oprettelsen af nye FN-missioner. Således var forfatteren som kommandørkaptajn i forbindelse med sin udsendelse som Force Legal Adviser ved United Nations Mission in Sudan (UNMIS) i perioden 2006-2007 med til - på vegne af FN-hovedkvarteret i New York - at udarbejde det militære udstationeringsgrundlag for den senere FN/AU-hybridmission til Darfur-regionen, African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) - baseret på forudgående rekognoscering i Darfur-regionen sammen med bl.a. generalløjtnant Jasbir Singh Lidder, som var UNMIS’ Force Commander på daværende tidspunkt. Da tjenesten som Force Legal Adviser blev tilendebragt, fortsatte forfatteren som Special Adviser to the Force Commander ved UNMIS.

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering