Ender USA i national undtagelsestilstand?

Kl. 1400 i Danmark... Det er snart fredag eftermiddag og weekend... Kl. 0800 i Washington, USA... Arbejdsdagen er blot begyndt, og det ventes, at præsident Donald Trump annoncerer en vigtig beslutning...

af Niels-Ole Mannerup, militær og juridisk analyse

Det er meddelt, at en medarbejder i Det hvide Hus har oplyst, at præsident Donald Trump den 15. februar 2019 vil meddele den amerikanske nation, at USA er udsat for begivenheder, der medfører, at national nødretstilstand er en nødvendighed. Det menes i den forbindelse, at en følge af den nationale nødretstilstand bliver, at det vil være muligt for præsident Donald Trump at påbegynde opfyldelsen af det store og indtil nu uopfyldte valgløfte om opførelsen af en grænsemur mellem USA og Mexico. Spørgsmålet er dog, om det kommer til at blive sådan, for national nødretstilstand medfører ikke, at præsident Donald Trump kan anvende ubegrænsede økonomiske midler til netop opførelsen af en grænsemur. Kan det derfor tænkes, at der er andre forhold i spil...hvis eller når beslutningen om national nødretstilstand træffes?

Det er præsidentens prærogativ at beslutte national nødretstilstand

USA’s statsoverhoved har retten til at erklære national nødretstilstand. Dette følger af National Emergencies Act af 14. september 1976, som samtidig er den bestemmelse, der giver Kongressen effektiv mulighed for at udføre kontrol med præsidenten og indførelse af national nødret, hvis man da mener, at kontrollen er - eller kan være - effektiv, når systemet er, som det er.

Vedtagelsen af National Emergencies Act er i princippet en direkte følge af Watergate-skandalen og det efterfølgende engagement i det, der endte med at blive Vietnamkrigen. Det amerikanske statsstyre var reelt blevet svækket på baggrund af præsidenters handlinger, og dermed svækkedes det amerikanske folks tro på unionen og dens lederskab.

National nødret er ikke en ny opfindelse

Anvendelsen af national nødret sideløbende med den amerikanske forfatning blev set anvendt første gang af præsident Woodrow Wilson, da han den 5. februar 1917 erklærede, at der var behov for nødretslig handling, idet der ikke var tilstrækkelig skibskapacitet til at fragte forsyninger såvel inden for som uden for USA’s grænser. Siden har nødretsinstituttet været anvendt flere gange - bl.a. af præsident Franklin D. Roosevelt.

At anvende nødretsinstituttet kan i sig selv være problematisk, men hvad værre var, så var der ikke nogen automatisk slutdato forbundet med indførelsen af national nødret, hvilket betød, at flere beslutninger om national nødret havde juridisk gyldighed, selv om situationen, der havde nødvendiggjort den nationale nødret, havde ændret sig. Dertil kom, at man kunne anvende en udvidet juridisk fortolkning til at iværksætte yderligere nationale nødretsbeslutninger baseret på de eksisterende nationale nødretsbeslutninger, hvilket fx gør sig gældende med det amerikanske engagement i det, der blev til Vietnamkrigen. Denne nationale nødretsbeslutning kan faktisk relateres til den nationale nødretsbeslutning om at engagere sig i det, der blev til Koreakrigen.

Hvad nu hvis...og får vi så national undtagelsestiltand?

Beslutter præsident Donald Trump, at USA befinder sig i en national nødretstilstand, vil effekten ikke nødvendigvis blive, at der indføres national undtagelsestilstand - og det er meget vigtigt at have dette for øje, og at behandlingen af det, der måske kommer til at foregå i USA, ikke må fortabe sig i uheldige oversættelser mellem (juridisk) engelsk og (juridisk) dansk... National undtagelsestilstand vil nemlig kræve, at hele USA er udsat for en trussel...i alle tilfælde som udgangspunkt...

Beslutter præsident Donald Trump af indføre national nødretstilstand, vil følgen deraf blive, at han har adgang til at gøre brug af flere end 100 nationale love, som giver ham som præsident særlig ret til handle, uden at der forinden skal opnås godkendelse dertil.

En præsident er mere effektiv end Kongressen...eller er det nu også sandt?

Tanken bag indførelsen af national nødretstilstand er ganske enkelt at give den amerikanske præsident fleksibilitet til at kunne handle, uden at Kongressen skal involveres, hvilket ikke mindst skal være for at spare tid, fordi handling er nødvendig. Kongressen er nemlig ikke i stand til at handle så hurtigt, som det er ønskeligt, hvilket ganske enkelt skyldes opbygningen af det amerikanske statsapparat, jf. den amerikanske forfatning. Spørgsmålet er dog, om præsident Donald Trump med rette - på baggrund af situationen syd for den amerikansk-mexicanske grænse - kan erklære national nødretstilstand. Det er hér nemt at pege fingre ad præsident Donald Trump - ikke mindst, hvis man sammenligner med erklæringen af national nødretstilstand baseret på fx terroranslaget mod World Trade Centre. På den anden side er det nødvendigt at holde tungen lige i munden og se på, hvad det er, præsident Donald Trump juridisk vil basere en given national nødretstilstand på. Dét grundlag kender vi endnu ikke, og derfor skal man være påpasselig med at slå alting fast med syv-tommer-søm, før præsident Donald har tilkendegivet, hvad han ønsker at opnå. Dette skal ikke ses som Tænketanken Atlantsammenslutningens forsvarstale for præsident Donald Trump, men det må vel anses for relativt usandsynligt, at præsident Donald Trump skulle erklære national nødretstilstand - om muligt med national undtagelsestilstand til følge - hvis ikke han kan argumentere juridisk derfor. Det modsatte ville i alle tilfælde være mere end almindeligt skadeligt for præsidentembedet som institution...og man skal nok bekende sig til gruppen af konspirationsteoretikere, hvis man vil tro andet...

Hvad skal der til?

Når medierne skal behandle den mulige indførelse af national nødretstilstand, giver de korte indslag ofte ikke mulighed for at gå i detaljer, og det er skadeligt for ikke mindst debatten og forståelsen for de amerikanske forhold. Man kan nemlig nemt få opfattelsen af, at præsident Donald Trump får uindskrænket mulighed for at handle, som han har lyst til og uden begrænsninger. Således er det ikke - langt fra...og man skal nok ikke se en grænsemur stå klar mellem USA og Mexico i løbet af nul-komma-fem. I alle tilfælde er amerikanske eksperter i jura samstemmende af den opfattelse, at en given beslutning om opførelsen af en grænsemur vil blive udfordret, hvilket i praksis betyder, at retssager bliver følgen, medmindre der kan argumenteres for, at USA som stat er truet af fx invasion med henblik på overtagelse af USA, hvilket vil være det samme som de facto-krig...og i så tilfælde er der helt andre midler til at bekæmpe en given aggressor...

Kongressen meddeles efterfølgende kontrol, men betyder det noget?

Retten til at indføre national nødretstilstand er den amerikanske præsidents prærogativ - og ingen - ej heller Kongressen - kan forhindre en sådan beslutning. Til gengæld indtræder der ved indførelsen af national nødretstilstand en maksimal periode på seks måneder, ved hvilken periodes udløb præsidenten skal rapportere til Kongressen om anvendte økonomiske midler qua indførelsen af national nødretstilstand. Denne rapportering gør Kongressen i stand til at vurdere, om der er grundlag for, at den nationale nødretstilstand skal opretholdes. D.v.s., at Kongressen kan bringe den nationale nødretstilstand til ophør efter seks måneder. Teknisk set kan den amerikanske præsident dog blot indføre en ny national nødretstilstand, hvis ellers der er juridisk grundlag derfor. Hvorom alting er, så har Kongressen efterfølgende juridisk kontrol med den amerikanske præsident beslutninger om indførelse af national nødretstilstand, hvorfor det ikke er uden betydning, hvem der i Kongressen har flertallet. Hér kan man så stille spørgsmålstegn ved, om Senatet, der er kontrolleret af republikanerne, vil gå imod deres egen præsident...

Giver national nødretstilstand reelt penge til opførelsen af en grænsemur?

Hvis præsident Donald Trump erklærer national nødretstilstand, forestiller man sig, at det bliver grænsemuren mellem USA og Mexico, som bliver det centrale omdrejningspunkt. Det skal dog haves for øje, at præsident Donald Trump samtidig dermed får adgang til andre handlinger, uden at der skal indhentes tilladelse dertil; og det ikke uvæsentlige handlinger, der kan blive iværksat. Således har den amerikanske præsident adgang til at beslaglægge ejendom, beslaglægge og/eller kontrollere transport og kommunikation, indføre kontrol med det amerikanske produktionsapparat, begrænse rejseadgangen ind og ud af USA samt indføre de juridiske krigsretsbestemmelser; men vil alt dette ske senere i dag?

Hvilken begrundelse vil præsident Donald Trump anvende, hvis national nødretstilstand skal indføres? I løbet af eftermiddagen den 15. februar 2019 er vi alle meget klogere, men p.t. spekuleres der - og der spekuleres meget - i, om præsident Donald Trump vil indføre national nødretstilstand begrundet i, at immigranter ulovligt søger at trænge ind i USA for at tage ophold i USA. Muligheden for en sådan beslutning kan træffes med hjemmel i Immigration and Nationality Act, men i forhold til en grænsemur vil en sådan beslutning ikke have effekt, hvilket skal ses i det økonomiske råderum, Immigration and Nationality Act giver den amerikanske præsident i tilfælde af indførelsen af den nationale nødret.

Et alternativ kunne være, at præsident Donald Trump tager udgangspunkt i forsvarets muligheder - eller mangel på samme - for at forsvare USA, idet grænsemuren da skal ses som et militært projekt

”...necessary to support such use of the armed forces…”,

men umiddelbart kan dette synes som noget af et skråplan, for er det en opgave for det amerikanske forsvar...set ud fra et helhedsperspektiv...og den diskussion skal så ikke tages hér, idet den alt for hurtigt vil køre ud ad et sidespor, hvorefter diskussionen vil blive urealistisk. Dog skal det bemærkes, at skulle præsident Donald Trump træffe beslutning om at anvende forsvaret som løftestang for grænsemursprojektet, da vil det med al sandsynlighed være nødvendigt at omfordele forsvarets midler, hvilket forsvaret næppe kan have nogen interesse i, medmindre der kan argumenteres for, at hele USA er truet.

Endelig er der spekulativt mulighed for, at præsident Donald Trump kan begrunde opførelsen af grænsemuren med, at den er nødvendig for

”...the national security or to the protection of health, safety, or the quality of the environment…”,

men det vil angiveligt kræve meget at kunne argumentere derfor; og derudover er det anvendelige budget i så henseende alene på USD 50 mio., hvilket ikke vil række til opførelsen af en grænsemur.

Hvad begrunder det reelle ønske om national nødretstilstand?

Hvad er det reelt, at præsident Donald Trump ønsker at opnå, hvis han erklærer national nødretstilstand, når det kan synes som om, at der vil gå lang tid, før en given grænsemur er på plads? Hér er det, at konspirationsteoretikerne kan få kronede dage...eller i alle tilfælde kronede timer...

Hvad kommer der til at ske i USA, hvis præsident Donald Trump erklærer national nødretstilstand...eventuelt medførende national undtagelsestilstand? Spekulationerne er allerede nu mange. Hvis man er filmkender, vil en film som ”The Siege” fra 1998 måske dukke op i erindringen; og man kan da spørge sig selv, om amerikanerne kommer til at se soldater med ladte våben patruljere i de amerikanske gader. Udgangspunktet er, at forsvaret ikke skal agere politi, men if. den amerikanske forfatning kan forsvaret støtte politiet i løsningen af politiets (del-) statslige opgaver i det omfang, at det ikke er i strid med den amerikanske forfatning. Eksempler herpå findes fra den amerikanske historie - bl.a. i 1957, da præsident Dwight D. Eisenhower lod forsvaret støtte politiet i Little Rock, Arkansas, som var udfordret på gr. af raceuroligheder. Raceuroligheder var også årsagen til, at præsident George H.W. Bush i 1992 indsatte forsvaret til støtte for politiet i Los Angeles, Californien, idet der fulgte uroligheder i kølvandet på Rodney King-sagen.

Tænketanken Atlantsammenslutningen skal ikke i denne fremstilling gå i detaljer med amerikansk lovgivning, hvilket skyldes, at der forefindes så mange muligheder for udfald, som måske aldrig bliver aktuelle. Derfor må udviklingen i USA afventes. Dog er det værd at nævne, at præsidentielle direktiver - i.e. Presidential Emergency Action Documents - giver den amerikanske præsident et supplement af rettigheder til at handle og agere i tilfælde af en national nødretstiltand.

Presidential Emergency Action Documents blev indført af præsident Dwight D. Eisenhower, idet han derved ønskede at sikre, at USA kunne regeres i tilfælde af et atomangreb mod USA udført af Sovjetunionen. Få kender til eksistensen af Presidential Emergency Action Documents, hvilket skyldes sikkerhedsmæssige årsager, og derfor kan man ej heller finde meget tilgængeligt materiale derom. Derfor vil meget bero på spekulation - og der bliver spekuleret...bl.a. i, jf. en rapport fra Department of Homeland Security udarbejdet i 2007, at der ligger Presidential Emergency Action Documents parat til at indføre krigsretsbestemmelser, herunder bestemmelser om indførelse af udgangsforbud og lign.

Skal der spekuleres negativt - og det er jo ofte det nemmeste - kan man stille spørgsmålet: Hvad er det værste, der kan ske, hvis præsident Donald Trump indfører national nødretstilstand - eventuelt med national undtagelsestilstand til følge? Vil det virkelig være så slemt, hvis grænsemuren bliver en realitet? Dette er et politisk spørgsmål, som skal forstås i den rette kontekst, og det skal ikke være Tænketanken Atlantsammenslutningen, som i dag tager den diskussion, for det vil være at bevæge sig i et minefelt, uanset hvem minerne er udlagt for at beskytte.

Er en grænsemur kun en negativ foranstaltning?

Der kan sikkert af nogle argumenteres for og imod, men ser man på eksempler fra nyere tid, så er en grænsemur ikke blevet positivt modtaget af verdenssamfundet (i.e. FN). Det bedste - eller værste - eksempel er grænsemuren - eller barrieren - mellem Israel og det palæstinensiske selvstyreområde. If. FN - med undtagelse af Australien, Marshalløerne, Mikronesien, Palau og USA - er grænsemuren erklæret som værende i strid med international lov, men grænsemuren på flere end 700 km er der fortsat. Videre er det et faktum, at antallet af dræbte israelere som følge af terrorangreb er faldet, uden at man dermed kan sige, at det skyldes grænsemuren. Det vil Israel og USA dog nok hævde - men giver det så også Israel retten til en grænsemur? - og giver det USA retten til at opføre en grænsemur på grænsen mellem USA og Mexico? Skal man følge FN’s beslutninger, så er svaret ”nej”; men så kunne præsident Donald Trump jo teknisk set bare beslutte, at han opfører grænsemuren fx 500 m inde i USA...for så står grænsemuren ikke som en grænsemur, men derimod som en fortifikation på amerikansk grund...og sådan er jura så skøn at arbejde med...

Har præsident Donald Trump en skjult agenda?

Måske er det ikke grænsemuren i sig selv, der på sigt skal ses som det store problem...og slet ikke, hvis man spørger konspirationsteoretikerne... If. dem er det nemlig ganske andre forhold, som er på spil - især med vægt på, at præsident Donald Trump ved at erklære national nødretstilstand kan få kontrollen med USA’s kommunikationsnet...herunder anvendelsen af internettet m.v. D.v.s., at præsident Donald Trump, der er kendt for via de sociale medier at gøre alle vidende om hans tanker og beslutninger, vil kunne informere præcis, som han lyster. Dertil kommer, at hele statsapparatets handlen og ageren kan blive mere end blot almindeligt besværliggjort - og hvis man i tilgift indfører udgangsforbud...tja; da vil man næppe kunne afvikle præsidentvalget 2020, som man har gjort det hidtil...måske lige med undtagelse af præsidentvalget 1940, som førte til, at præsident Franklin D. Roosevelt blev genvalgt for anden gang...men kan man virkelig sammenligne 1940’ernes USA og verdensorden med 2019’ernes USA og den nuværende verdensorden...især i retning mod syd...?

Uanset hvad præsident Donald Trump end beslutter sig for henset til den mulige indførelse af national nødretstilstand, så kommer der ikke til at stå en grænsemur på grænsen mellem USA og Mexico inden for den nærmeste fremtid. Det gælder også, hvis man alene vil opstille et grænsehegn. Opsætningen tager tid, og undervejs kan beslutningen om opsætningen blive mødt af retssager. Retssager tager tid, og tiden vil blive ledsaget af ævl og kævl; og selv om præsident Donald Trump frem til nu ikke er slået op i banen, så er der vel også grænser for, hvad selv præsident Donald Trump magter at stå model til...og så er der dem, der sikkert vil sige, at præsident Donald Trump jo bare kan vente på, at retssagerne når frem til den amerikanske højesteret, for dér vil han helt sikkert vinde...på gr. af flertallet af republikansk-orienterede-højesteretsdommere...

Amerikansk politik er noget så uforudsigelig...på den mest forudsigelige måde...og i denne tid er man først helt sikker, når præsident Donald Trump har truffet den endelige beslutning...når og hvis det sker...og man skal nok vare sig for at vælge at se præsident Donald Trump som en lille hysterisk dreng klemt op i en krog, der sparker til alt og alle, fordi han ikke må få sin vilje...

Karikaturtegnernes helt eller ikke... Præsident Donald Trump har nok en tanke med alt, han beslutter sig for...og man skal med sikkerhed tage den amerikanske leder seriøs...hvis man ikke vil ryge af toget, allerede inden det har forladt stationen...

 • 7. januar 2020
  Skal der næres reel frygt for eskalation i krisen mellem Iran og USA?
 • 7. januar 2020
  Morgenseminar om, hvorfor USA angreb Iran
 • 20. december 2019
  Megatrends frem mod 2040.
 • 17. december 2019
  69 år er ingen alder
 • 17. december 2019
  International Threat Conference 2020 Copenhagen
 • 12. december 2019
  De økonomiske følger af den aflyste NATO-konference (1)
 • 12. december 2019
  The financial consequences of the cancelled NATO Conference (1)
 • 8. december 2019
  Atlantsammenslutningen aflyser NATO-konference
 • 8. december 2019
  The Danish Atlantic Council cancels international NATO Conference
 • 30. november 2019
  Udtalelse i anledning af Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering
 • 29. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Grønland har fundamental strategisk betydning for Danmark og USA"
 • 29. november 2019
  International NATO-konference på Frederiksberg Slot - VENTELISTE
 • 27. november 2019
  Atlantsammenslutningen deltager i formøde i London forud for NATO-ledermødet samme sted
 • 18. november 2019
  Atlantsammenslutningen søger forårs/sommer-praktikanter til sit sekretariat
 • 6. november 2019
  Betydningen af INF-traktatens fald
 • 2. november 2019
  Nyt Atlant Brief: "Magtkamp i Mellemøsten - konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien"
 • 24. oktober 2019
  Atlantsammenslutningen markerer FN-dagen - den 24. oktober 2019
 • 23. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - stop for tilmelding
 • 11. oktober 2019
  Nyt Atlant Brief: "Tyskland - en troværdig sikkerhedspolitisk aktør?"
 • 9. oktober 2019
  Atlantsammenslutningens FN-konference 2019 - program
 • 12. september 2019
  Udsættelse af seminaret "NATO and the Threat Perception in the Baltic Sea and related areas"
 • 29. august 2019
  Da den dansk-tyske samarbejdspolitik ophørte, og dansk-tyske enheder kom i kamp
 • 27. august 2019
  Amerikansk militærstrategi i Fjernøsten set med australske øjne
 • 27. august 2019
  Mandagsparanoia (30) den 26. august 2019
 • 19. august 2019
  Personalenyt den 19. august 2019
 • 19. august 2019
  Mandagsparanoia (29) den 19. august 2019
 • 7. august 2019
  Seminar den 29. august 2019: "Rusland-Kina - og frygten for nukleare missiler i Asien"
 • 27. juni 2019
  Ny udenrigs- og forsvarsminister
 • 27. juni 2019
  Nyt Atlant Brief: "USA-Iran-krisen 2019 - mulige udviklingsscenarier og danske muligheder"
 • 26. juni 2019
  NATO-forsvarsministermøde
 • 20. juni 2019
  Droner er andet end en fotodrone til privatbrug købt i Elgiganten
 • 17. juni 2019
  Tænketanken Atlantsammenslutningens generalsekretær i TV2/NEWS’ specialprogram ”Verden ifølge Trump”
 • 15. juni 2019
  Vi søger praktikanter til 2. halvår 2019
 • 14. juni 2019
  Skal Danmark have et cyberhjemmeværn? Ingeniørforeningen i Danmark forsøger at finde et svar...
 • 13. juni 2019
  Amerikansk lov kan nu give danske virksomheder store problemer i tilfælde af Nord Stream 2-samarbejde
 • 13. juni 2019
  Nord Stream 2-samarbejde kan nu give danske virksomheder store problemer
 • 13. juni 2019
  Skærpelse af konflikten i Den persiske Golf
 • 13. juni 2019
  Generalsekretæren i TV2/NEWS for at tale om konflikten i Den persiske Golf
 • 12. juni 2019
  Seminaret "Missilforsvar - den danske vinkel" gav indblik og viden, og fostrede tanker...
 • 7. juni 2019
  Vi søger praktikanter til efterårssemesteret 2019
 • 7. juni 2019
  Folkemødet 2019 - opdatering af aktiviteter
 • 3. juni 2019
  Seminar den 4. juni 2019: "Missilforsvar - den danske vinkel"
 • 29. maj 2019
  International Day of United Nations Peacekeepers
 • 28. maj 2019
  Seminar den 4. juni 2019: ”Missilforsvar - den danske vinkel”
 • 28. maj 2019
  Hvad anser forsvarsordførerne for at være den største sikkerhedspolitiske trussel mod Danmark?
 • 25. maj 2019
  Star Wars på sanskrit - Indien melder sig ind i våbenkapløbet i rummet
 • 18. maj 2019
  Seminar- og konferencekalender 2019-II
 • 15. maj 2019
  Mandagsparanoia (025) den 13. maj 2019
 • 15. maj 2019
  Politikerinterviews om bl.a. den sikkerehedspolitiske trussel mod Danmark
 • 14. maj 2019
  Kort analyse og anbefalinger om den tilspidsede krise imellem Iran og USA efter dagens droneangreb på saudiarabiske olieinstallationer
 • 10. maj 2019
  Seminar om missilforsvar set ud fra den danske vinkel
 • 9. maj 2019
  Derfor flages der med Europa-flaget i dag
 • 5. maj 2019
  Politikerinterview med fhv. minister Henrik Dam Kristensen, Socialdemokratiet
 • 4. maj 2019
  Danmark befries fra Det tredie Riges besættelse
 • 4. maj 2019
  Politikerinterview med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Venstre
 • 1. maj 2019
  Forårsseminar 2019
 • 1. maj 2019
  Folkemødet 2019
 • 30. april 2019
  SIPRI's årsrapport 2018
 • 29. april 2019
  Valg til den lovgivende forsamling i Spanien
 • 29. april 2019
  Politikerinterview med Jeppe Jakobsen, Dansk Folkeparti
 • 24. april 2019
  Seminar om kongeligt diplomati og forholdet mellem Rumænien og EU set i lyset af det rumænske EU-formandskab
 • 24. april 2019
  Politikerinterview med Holger K. Nielsen
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del I
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten fremlægges for Kongressen - del II
 • 18. april 2019
  Mueller-rapporten i censureret form
 • 16. april 2019
  Hendes Majestæt Dronningen fylder 79 år
 • 16. april 2019
  Politikerinterview med Martin Lidegaard
 • 10. april 2019
  Særudstillingen "Hjemmeværnet på plads" bidrager til forståelsen for dansk sikkerhedspolitik og hjemmeværnet
 • 10. april 2019
  Tanker om det israelske valg til den 21. parlamentsforsamling i Knesset
 • 9. april 2019
  Vi mindes besættelsen af Danmark 1940
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - politikerinterviews
 • 9. april 2019
  NATO's 70-års-jubilæum - interview med John Dyrby Paulsen, formand for Tænketanken Atlantsammenslutningen
 • 8. april 2019
  Fejringen af NATO's 70-års-jubilæum den 4. april 2019
 • 8. april 2019
  Nyt Atlant Brief: Danmarks indsats i Mali - stabilitet og stormagtspolitik i Sahel
 • 2. april 2019
  NATO - 70 år som fredens garant
 • 30. marts 2019
  Hviderusland - det næste Ukraine?
 • 25. marts 2019
  NATO 70 år med royal deltagelse
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (I) - fra passivt forsvar til aktiv fredsskabende handling
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (II) - NATO og Danmark i aktion for fred og frihed
 • 21. marts 2019
  NATO 70 år (III) - prisen for fred og frihed vil altid blive husket
 • 13. marts 2019
  Man skal stå tidligt op for at vide noget om spioner
 • 11. marts 2019
  Rusland: Massedemonstrationer mod internetcensur
 • 8. marts 2019
  Nyt brief: Det er meget svært at afsætte en præsident
 • 6. marts 2019
  NATO som fredens garant i 70 år
 • 4. marts 2019
  Danske EH101 Merlin-helikoptere til Sahel-regionen
 • 1. marts 2019
  Hvad nu hvis...? Endnu et spørgsmål om skotsk selvstændighed...
 • 1. marts 2019
  Får offentligheden nogensinde kendskab til indholdet af Mueller-rapporten?
 • 26. februar 2019
  Nyt brief: Huawei i Danmark - er 5G en femte kolonne?
 • 20. februar 2019
  Fregatten F363 Niels Juel tilgår Groupe Aéronaval
 • 19. februar 2019
  Atlantic Council udsender rapport om det dansk-amerikanske forsvars- og sikkehedspolitiske forhold
 • 16. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (II)
 • 16. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (V)
 • 15. februar 2019
  Ender USA i national undtagelsestilstand?
 • 14. februar 2019
  En moderne dansk hær i takt med tiden og dens kommende ledere (I)
 • 14. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (IV)
 • 13. februar 2019
  NATO's 70-års-jubilæum
 • 13. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (III)
 • 12. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (II)
 • 12. februar 2019
  Venezuelas og det danske forsvars fremtid - to uafhængige seminarer på én dag
 • 12. februar 2019
  Personalenyt den 12. februar 2019
 • 11. februar 2019
  Input til vinterferiens aktivitetsplan (I)
 • 11. februar 2019
  Danish Atlantic Youth Seminar 2019
 • 6. februar 2019
  Krigsudredningen
 • 5. februar 2019
  State of the Union 2019
 • 4. februar 2019
  Nyt Atlantbrief: Forsvarsforliget genåbnet - mulige prioriteringer
 • 1. februar 2019
  Diktatur eller demokrati? Status på situationen i Venezuela
 • 1. februar 2019
  Seminar den 7. februar 2019 i anledning af genåbningen af forsvarsforliget 2018-2023
 • 31. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019
 • 31. januar 2019
  Kommer en dansk general atter i spidsen for en fredsbevarende FN-mission?
 • 30. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - LUKKET FOR TILMELDING
 • 30. januar 2019
  "United States Intelligence Community" udgiver rapport om USA's syn på trusler i verden
 • 30. januar 2019
  Kina testaffyrer ’hangarskibsdræberen’, det ballistiske mellemdistancemissil DF-26, og viser billeder af affyringen på statsejet TV mens konfrontationen med USA i Det Sydkinesiske Hav optrappes.
 • 29. januar 2019
  Mandagsparanoia 14: Forsvarsforliget genåbnes
 • 29. januar 2019
  Atlant Brief - USA's frygt for Kina
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - deadline for tilmelding
 • 28. januar 2019
  Underviserdag om Sikkerhedspolitik 2019 - det endelige program
 • 24. januar 2019
  Afvikling af seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 23. januar 2019
  Lukning for tilmelding til seminar
 • 17. januar 2019
  Topchef i Kinas hangarskibsprogram risikerer dødsstraf for spionage
 • 16. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed den 24. januar 2019
 • 14. januar 2019
  Personalenyt
 • 10. januar 2019
  Seminar om kritisk infrastruktur og cybersikkerhed
 • 3. januar 2019
  Personalenyt m.m.
 • 18. december 2018
  Her er fem bøger til juleferien
 • 17. december 2018
  Mandagsparanoia - klar igen
 • 28. november 2018
  Atlantsammenslutningens underviserdag om sikkerhedspolitik
 • 25. november 2018
  Gibraltar, Brexit og det transatlantiske samarbejde
 • 14. november 2018
  Det Østasiatiske Topmøde 2018
 • 12. november 2018
  Mandagsparanoia (1)
 • 9. november 2018
  Våbenstilstanden efter 1. verdenskrig
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del I: Valget til Kongressen
 • 5. november 2018
  Det amerikanske midtvejsvalg 2018 - Del II: Ender det med rigsretssag mod præsident Donald Trump?
 • 5. november 2018
  Mandagsparanoia - 05-11-2018
 • 30. oktober 2018
  NATO og Rusland skal afvikle militærøvelser i samme område - en tilfældighed eller gennemført planlægning?
 • 29. oktober 2018
  Mandagsparanoia den 29. oktober
 • 24. oktober 2018
  FN-dagen den 24. oktober 2018 markerer grundlæggelsen af De forenede Nationer
 • 24. oktober 2018
  Den mest omfattende NATO-øvelse i 16 år
 • 22. oktober 2018
  Mandagsparanoia
 • 22. oktober 2018
  INF-traktaten - og hvorfor USA trækker sig
 • 11. oktober 2018
  Trusler mod Danmark og Danmarks alliancepartnere er nærværende, og derfor er handling nødvendig
 • 3. oktober 2018
  Hvilke trusler findes der mod Danmarks kritiske infrastruktur?
 • 3. oktober 2018
  Cyber og Afskrækkelse
 • 28. september 2018
  Amerikanske enheder indsætter for første gang Joint Strike Fighter i kamp
 • 27. september 2018
  Risk Intelligence sponserer trusselskonference
 • 18. september 2018
  Night Hawk 2018
 • 17. september 2018
  Ruslands pensionsreformer
 • 11. september 2018
  Sådan skriver russiske medier om militærøvelsen Vostok-18
 • 6. september 2018
  Forsvarschefen besøger Atlantsammenslutningen
 • 28. august 2018
  Aktiviteter og arrangementer for efteråret
 • 23. august 2018
  International Trusselskonference 2018
 • 14. august 2018
  Atlant oplever problemer med at sende og modtage mails
 • 13. juli 2018
  Atlantsammenslutningen går på sommerferie – og anbefaler en bunke bøger, du kan læse i varmen
 • 9. juli 2018
  NATO-topmødet i Bruxelles den 11. til 12. juli
 • 18. juni 2018
  House of Commons Defence Committee - A preliminary report on the Modernising Defence Programme
 • 17. juni 2018
  Russisk frygt for terror fra krigere, der kommer hjem fra Syrien
 • 12. juni 2018
  Pyrrhussejr sejr til Trump – kæmpe sejr til Kim Jong-un
 • 4. juni 2018
  Kritisk infrastruktur: Hvor godt rustede er vi til en krise?
 • 24. maj 2018
  Praktikopslag efterår 2018: Drømmer du om at arbejde med dansk og international sikkerhedspolitik dette efterår?
 • 8. maj 2018
  Hvad mener Iran om atomaftalens forhandlinger?
 • 7. maj 2018
  Seminar: Kritisk infrastruktur
 • 29. april 2018
  “Den økonomiske og geopolitiske situation i Rusland” Onsdag den 9. maj kl. 8.30 – 9.30
 • 13. april 2018
  Kommentar: Sådan beskriver russiske medier det forventede angreb i Syrien
 • 11. april 2018
  Donald Trumps muligheder i Syrien efter giftgasangreb
 • 9. april 2018
  Energi, Religion og Våbenkapløb - Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 28. marts 2018
  Tre perspektiver på cyberkrig og cybersikkerhed
 • 23. marts 2018
  Ny udenrigspolitisk høg i Det Hvide Hus
 • 15. marts 2018
  Russisk valg: Et Rusland uden Putin ved magten?
 • 13. marts 2018
  FOKUS 2018: Norsk efterretningsvæsen opridser aktuelt trusselsbillede
 • 28. februar 2018
  Er Rusland egentlig en militær trussel?
 • 23. februar 2018
  Stormagtskonflikt mellem Iran, Rusland og Tyrkiet?
 • 21. februar 2018
  DAYS 2018
 • 15. februar 2018
  Sikkerhedskonference i München: Er den frie verdensorden gået af led?
 • 13. februar 2018
  Bogomtale: Har den danske krigsindsats nyttet?
 • 12. februar 2018
  USA: Den største trussel kommer ikke længere fra terrorister, men fra andre stater
 • 16. januar 2018
  Putin’s Asymmetric Assault on Democracy in Russia and Europe: Implications for U.S. National Security
 • 16. januar 2018
  Danmark, NATO og USA - Samme Kurs?
 • 15. januar 2018
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 12. januar 2018
  Begrænset antal pladser til vores seminar "Efterretningsvirksomhed og truslen fra terror"
 • 8. januar 2018
  Motståndskraft - Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025
 • 22. december 2017
  Missilforsvar – et strategisk valg og et signal til NATO
 • 20. december 2017
  Ny dansk risikovurdering 2017 fra FE
 • 20. december 2017
  Trumps udenrigs- og sikkerhedspolitik: "America First" i internationale anliggender
 • 19. december 2017
  Ny "National Security Strategy" i USA
 • 11. december 2017
  NU med video og podcast
 • 8. december 2017
  Seminarrække om Moderne Efterretningsvirksomhed
 • 6. december 2017
  Offentliggørelse af lokale til seminaret Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 5. december 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret "Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler"
 • 30. november 2017
  Seminar: Moderne efterretningsvirksomhed og hybride trusler
 • 23. november 2017
  FE's historie
 • 15. november 2017
  Gerasimov beskriver Ruslands militære tilstand
 • 2. november 2017
  Ny rapport kommer med 34 anbefalinger til at bekæmpe misinformation
 • 1. november 2017
  Vi lukker for tilmelding til seminaret Trump og dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 15. oktober 2017
  Trump og det dansk-amerikanske forhold: Hvor er vi på vej hen?
 • 12. oktober 2017
  Danmarks strategiske udfordringer: Prioriteringer i forhold til trusler
 • 11. oktober 2017
  Forsvarsforlig
 • 6. oktober 2017
  Spørgsmål og svar om NATO's 2% målsætning
 • 27. september 2017
  Nordkoreas nukleare våben - Nok er nok?
 • 13. september 2017
  Danmark skal bekæmpe misinformation
 • 13. september 2017
  Zapad 2017
 • 13. september 2017
  Problemer med mail
 • 5. september 2017
  Konference om cybersikkerhed
 • 27. august 2017
  Forsvarsforlig og megatrends kan ses på VTC
 • 24. august 2017
  Seminar: Trumps udenrigspolitik
 • 17. august 2017
  NATOs krav til dansk forsvars
 • 1. august 2017
  De autonome droner er her
 • 7. juli 2017
  Konference: Forsvarsforlig og megatrends
 • 14. juni 2017
  Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi
 • 6. juni 2017
  Anskaffelser til forsvaret
 • 30. maj 2017
  NATO, Trump og Merkel - bryder NATO sammen?
 • 23. maj 2017
  Forsvarsministeren har udpeget nye chefer i Forsvaret
 • 19. maj 2017
  Iran går til valg i dag
 • 17. maj 2017
  Den voksende mistillid til vores institutioner er den største sikkerhedstrussel
 • 16. maj 2017
  Ukraine er sin egen værste fjende
 • 10. maj 2017
  Danmark fik besøg af USA's forsvarsminister
 • 9. maj 2017
  Rusland fejrer Sejrsdagen
 • 8. maj 2017
  Emmanuel Macron er ny fransk præsident
 • 3. maj 2017
  Tænd et lys d. 4. maj
 • 2. maj 2017
  Et amerikansk bud på fremtidens krigsførelse
 • 24. april 2017
  En russisk hackergruppe har i over 2 år hacket det danske forsvar
 • 18. april 2017
  Tyrkerne har stemt ja til at give Erdogan mere magt
 • 12. april 2017
  Lidegaard: Der er brug for en plan i Syrien
 • 7. april 2017
  Trump laver game changer med aktionen imod Syrien
 • 7. april 2017
  Putin er vred, men ikke rasende over Trumps missilangreb i Syrien
 • 6. april 2017
  Regeringen åbner for øget militært bidrag i Syrien
 • 4. april 2017
  Nordkoreas diktator er klar til at gøre alt
 • 31. marts 2017
  En optøning i Arktis-forum?
 • 30. marts 2017
  Løkke møder Trump i dag
 • 27. marts 2017
  After new wars – new strategy?
 • 20. marts 2017
  Enighed om forøgelse af forsvarsbudget
 • 17. marts 2017
  NATO’s generalsekretær mødtes med forsvarsministeren
 • 17. marts 2017
  Stoltenbergs besøg i Danmark
 • 16. marts 2017
  Danmark køber fransk artilleri
 • 7. marts 2017
  Politiet og forsvaret i samarbejde
 • 2. marts 2017
  Sverige genindfører værnepligten
 • 2. marts 2017
  Beskyttelsen af Danmark kræver flere penge
 • 20. februar 2017
  Ballistisk missilforsvar og områdeluftforsvar
 • 15. februar 2017
  Listen over forsvarsmateriel, som Danmark bør købe
 • 13. februar 2017
  NATO fordømmer Nordkoreas affyring af ballistisk missil
 • 13. februar 2017
  Det Udenrigspolitiske Selskab afholder arrangement
 • 8. februar 2017
  Trump kloden rundt
 • 7. februar 2017
  Ugens analyse fra Den Norske Atlanterhavskomité
 • 7. februar 2017
  DAYS Copenhagen: March 9-12
 • 7. februar 2017
  PET - ny terrorvurdering