Vedtægter for Atlantsammenslutningen

Atlantsammenslutningens vedtægter er flg.

- o -

Vedtægter for
Atlantsammenslutningen
i Danmark

Forum for sikkerhedspolitik

 

I
NAVN

§ 1
Sammenslutningens navn er:

”Atlantsammenslutningen”
- på engelsk ”Danish Atlantic Council”

§ 2
Sammenslutningens hjemsted er:

København

II
FORMÅL

§ 3
Atlantsammenslutningens hovedopgave er gennem folkeoplysning at viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for det Atlantiske samarbejde (NATO) og tilsvarende internationale organisationer, f.eks. EU, OSCE og FN således, at FRED, FRIHED og MENNESKERETTIGHEDER er DEMOKRATIETS fundament.

Atlantsammenslutningen vil arbejde for ovennævnte på følgende måde:

 • at skabe forståelse for forudsætningerne for Danmarks deltagelse i Atlantpagten og tilsvarende internationale institutioner med de forpligtelser, der følger ved et aktivt engagement;
 • at fremme det politiske, økonomiske, kulturelle og sociale samarbejde gennem aktiv deltagelse i internationale organisationer og med andre samarbejdspartnere;
 • at fremme forståelsen for Atlantsammenslutningens formål og opgaver over for interesserede på nationalt og internationalt plan gennem debatmøder, interne og eksterne foredrag/kurser/seminarer og publikationer;
 • at styrke og udvikle ungdomsarbejdet i ind- og udland.

III
Medlemmer

§ 4
Atlantsammenslutningens medlemsgrundlag er sammensat af personer, organisationer og erhvervsvirksomheder, der med interesse engagerer sig for og bidrager til Atlantsammenslutningens formål.

§ 5
Medlemmerne kan danne regionale og lokale komitéer, der udøver deres virksomhed inden for Atlantsammenslutningens formålsparagraf.

Bestyrelsen, den daglige ledelse og sekretariatet bistår de regionale og lokale komitéer i det praktiske organisatoriske arbejde.

IV
Atlantsammenslutningens Repræsentantskab

§ 6
Sammenslutningens højeste myndighed er Repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af max 70 medlemmer og sammensættes efter følgende kriterier:

Bestyrelsens medlemmer, jf. § 11.

Medlemmer efter geografiske, aktivitetsmæssige og tværpolitiske hensyn samt personer fra offentlige og private institutioner, erhvervslivet, organisationer, medierne, kulturlivet og fra de i Folketinget repræsenterede partier.

Repræsentantskabet er på valg hvert år.

Optagelse og valg af medlemmer til Repræsentantskabet sker på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde efter endelig indstilling fra Bestyrelsen.

§ 7
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt.

Bestyrelsen indkalder hertil inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen sker med 2 måneders varsel.

Med indkaldelsen skal følge en foreløbig dagsorden indeholdende følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Økonomiudvalgets beretning
 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Forelæggelse af Sammenslutningens plan for det næste års aktiviteter
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg:
  Valg af repræsentskabsmedlemmer
  Valg af Formand
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Valg af bestyrelsessupleanter
  Valg af revisor
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 1 måned før repræsentantskabsmødet.

Endelig dagsorden udsendes med eventuelt indkomne forslag senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

§ 8
Alle, der opfylder § 6, har adgang til og tale- og stemmeret på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmødet.

§ 9
Repræsentantskabet træffer alle beslutninger - bortset fra de i § 15 og 16 omtalte - med simpelt flertal.

§10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes såfremt et flertal af bestyrelsen fremsætter krav herom eller hvis 1/3 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 4 ugers varsel, og indkaldelsen skal ske senest 4 uger efter begæring herom.

Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden, der begrunder indkaldelsen.

V
Bestyrelsen

§ 11
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, samt en repræsentant fra Yata og en Formand for Atlantsammenslutningen.

Formanden for Atlantsammenslutningen og 10 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet for perioder af 2 år ad gangen.

Bestyrelsen har - under ansvar over for Repræsentantskabet - det overordnede politiske ansvar for Atlantsammenslutningen

Formanden og Generalsekretæren varetager - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige ledelse af Atlantsammenslutningen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12
Til at varetage den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en Generalsekretær.

Til at bistå Generalsekretæren med Atlantsammenslutningens samlede drift etableres et sekretariat. Ansættelse af medarbejdere til sekretariatets funktioner varetages af Generalsekretæren. Ved ansættelse af Generalsekretær nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg.

§ 13
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af bestemte opgaver.

Bestyrelsen udarbejder et kommissorium for hvert udvalg, indeholdende formål, opgaver og kompetence.

Udvalgsformænd udpeges af Bestyrelsen og disse indgår i bestyrelsen som tilforordnede.

VI
Økonomi

§ 14
Atlantsammenslutningens regnskabsår er kalenderåret.

VII
Vedtægtsændringer

§ 15
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet stemmer for ændringen/ændringerne.

VIII
Atlantsammenslutningens opløsning

§ 16
Beslutning om Atlantsammenslutningens opløsning kan kun ske, ved at mindst 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning af Atlantsammenslutnignen skal værdier og formue - efter Repræsentantskabets bestemmelse - tilfalde et formål i overensstemmelse med Atlantsammenslutningens formål.

 

Vedtaget på repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017

 

Dirigent

John Dyrby Paulsen

 

Lars Bangert Struwe

Generalsekretær

- o -

Tænketanken Atlantsammenslutningens vedtægter i originalform kan ses her.

For god ordens skyld skal bemærkes at anvendelsen af navnet Tænketanken Atlantsammenslutningen ikke ændrer ved de forpligtelser og rettigheder, der, jf. vedtægterne, følger navnet Atlantsammenslutningen. Når navnet Tænketanken Atlantsammenslutningen anvendes, er det for at understrege Atlantsammenslutningens betydning som en moderne tænketank.